Gå till aktuellt

Finland och Sverige stärker den civila beredskapen genom fördjupat samarbete

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 10.2.2021 11.11
Pressmeddelande 14/2021
Inrikesministrarna Maria Ohisalo ja Mikael Damberg.

Finland och Sverige intensifierar samarbetet och informationsutbytet i frågor som gäller civil beredskap och räddningsväsendet. Den 10 februari undertecknade inrikesministrarna Maria Ohisalo och Mikael Damberg en avsiktsförklaring mellan Finland och Sverige om fördjupat samarbete.

Sverige och Finland är sedan länge nära samarbetspartners, vilket skapar en stark grund för ett fördjupat samarbete. Våra gemensamma säkerhetsutmaningar är till exempel det förändrade säkerhetspolitiska läget i vårt närområde, klimatförändringarna och sårbarheterna i samhället med ömsesidiga beroendeförhållanden. Vårt gemensamma mål är att samarbetet mellan våra länder inom områdena krisberedskap, civilt försvar och räddningstjänst ska stärkas ytterligare så att vi gemensamt kan möta den komplexa hotbild vi står inför, säger ministrarna Ohisalo och Damberg.

Med civil beredskap avses åtgärder som tryggar samhällets vitala funktioner, befolkningens basförsörjning och statens handlingsförmåga i en krissituation. Inrikesministeriets område omfattar i synnerhet räddningsväsendet och det civila försvaret. Inrikesministeriet deltar för sin del bland annat i åtgärder som hänför sig till försörjningsberedskapen samt till kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot (CBRN). 

Fördjupat samarbete mellan grannländerna ökar kompetensen och skapar synergieffekter

Finland och Sverige har likartade erfarenheter av hot, risker och sårbarheter. Varje land ansvarar självt för samhällets resiliens, men ett djupare samarbete mellan grannländerna ökar kompetensen, skapar synergieffekter och ger en bättre möjlighet att planera, öva och ha beredskap för olika slags krissituationer. Ett fördjupat samarbete skapar också bättre förutsättningar att ge och ta emot bilateralt stöd och bistånd på ett effektivt sätt. Samarbetet kommer också att intensifieras inom materiell- och försörjningsberedskap samt genom utveckling av resurser för CBRNE-situationer

Det pågår redan i dag mycket samarbete mellan våra länder i frågor som gäller civil beredskap och räddningsväsende. Ett fint exempel på det nordiska samarbetet är Hagasamarbetet inom räddningsväsendet och beredskapen. I år är Finland ordförande för detta samarbete. Dessutom är det bilaterala samarbetet inom räddningsväsendet kontinuerligt, och exempelvis i Tornedalen dagligt.

I samarbetet mellan Finland och Sverige finns stor utvecklingspotential inom flera delområden av den civila beredskapen, och ett starkare samarbete behövs. Tillsammans kan Finland och Sverige påverka och agera starkare såväl inom Europeiska unionen (till exempel EU:s civilskyddssamarbete) som i andra internationella sammanhang (till exempel Natos partnerskapsprogram). 

Ytterligare information:
Sameli Sivonen
, specialmedarbetare, tfn 050 406 68 55, sameli.sivonen@vnk.fi (förfrågningar om intervjuer med minister Ohisalo)
Veera Parko, direktör för internationella frågor, tfn 0295 488 442, veera.parko@intermin.fi 
Wivi-Ann Wagello-Sjölund, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 640, wivi-ann.wagello-sjolund@intermin.fi 

Det senaste

Kimmo Kohvakka. Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 21.9.2023 14:32
Inrikesminister Mari Rantanen framför Berghälls räddningsstation. Pressmeddelande
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 14.9.2023 9:06
Pelastajia menossa sisälle rakennukseen. Pressmeddelande
Henkilö tarkastaa rekassa olevaa materiaalia. Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 31.8.2023 10:00