Tillbaka

EU beviljade Finland finansiering för släckning av skogsbränder

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 26.11.2021 11.27 | Publicerad på svenska 26.11.2021 kl. 15.45
Pressmeddelande 153/2021
palaneet puut.

Finland har fått EU-finansiering för att bilda en räddningsformation för släckning av skogsbränder. Europeiska kommissionen har beviljat Södra Karelens, Norra Karelens, Södra Savolax, Norra Savolax och Kymmenedalens räddningsverks samprojekt delfinansiering för anskaffning av specialmateriel för räddningsformationen för släckning av skogsbränder.

Räddningsformationen, som skaffas med EU-finansiering, förbättrar Finlands beredskap inför stora skogsbränder och kan vid behov också användas på andra håll i Europa. Räddningsformationen är en specialräddningsformation som kan tas i bruk snabbt och som består av 55 personer och flera fordon. Den kan användas för att släcka skogsbränder och transportera vatten såväl i Finland som i Europa. 

Dessutom kan räddningsformationen användas för högkapacitetspumpning av vatten i översvämningsområden. De närmaste motsvarande räddningsformationerna finns för närvarande i Frankrike och Polen.

Räddningsformationen är en del av Finlands Finn Rescue Team-helhet och kallas internationellt för Arctic Ground Forest Firefighting using Vehicles. 

Räddningsformationen inleder sin verksamhet 2023

Den räddningsformation som beviljades finansiering inleder sin verksamhet vid ingången av 2023. Projektets totala värde uppgår till cirka 1 553 000 euro, varav EU:s finansieringsandel är cirka 1 165 000 euro. Finansieringen av projektet kommer från civilskyddspoolen inom EU:s civilskyddsmekanism. I och med finansieringen förbinder sig Finland att delta i civilskyddspoolens verksamhet i sju år. Räddningsformationen har som mål att motsvara kraven enligt EU:s civilskyddsmekanism när det gäller prestationsförmågan.

Det europeiska centret för samordning av katastrofberedskap kan sända räddningsformationen till räddningsuppdrag vid skogsbränder om det behövs hjälp i något europeiskt land. 

Civilskyddsmekanismen ger de 27 EU-medlemsländerna trygghet i nödsituationer

EU:s civilskyddsmekanism är ett system som består av 27 medlemsländer och Storbritannien samt sex deltagande länder (Island, Norge, Montenegro, Norra Makedonien, Serbien och Turkiet). Systemet är underställt Europeiska kommissionen och det stöder och samordnar nödhjälpen vid katastrofer och storolyckor.

Civilskyddspoolen, som består av nationella resurser inom civilskyddsmekanismen, garanterar tillräcklig hjälp på EU-nivå när ett lands egna resurser inte räcker till för att klara av en allvarlig olycka eller störning. Biståndet kan vara sakkunnighjälp, hjälp i form av räddningsmoduler eller materialhjälp. Det är möjligt att få EU-finansiering för utveckling och upprätthållande av nationella resurser.

Ytterligare information:

Jani Kareinen, räddningschef, Södra Karelens räddningsverk, tfn 040 636 1484

Mer information om projektet, civilskyddsmekanismen och den internationella räddningsverksamheten

Pekka Tiainen, specialsakkunnig, inrikesministeriet, räddningsavdelningen, tfn 050 456 4477, pekka.tiainen@govsec.fi

Det senaste