Tillbaka

Ändringar vid årsskiftet inom inrikesministeriets förvaltningsområde

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2019 11.11
Pressmeddelande 113/2019

Lag- och förordningsändringar som gäller polisen, migration och räddningsväsendet träder i kraft i början av 2020. Detta pressmeddelande innehåller de viktigaste ändringarna.

Den förvaltning som gäller arbetskraftsinvandring överförs till arbets- och näringsministeriet

Från ingången av 2020 överförs den förvaltning som gäller arbetskraftsinvandring från inrikesministeriet till arbets- och näringsministeriet. Man kom överens om överföringen i regeringsprogrammet och med den försöker man starkare integrera invandringen av arbetskraft och studerande i sysselsättnings-, utbildnings-, närings- och innovationspolitiken. Ändringen stöder regeringens mål att främja arbetskraftsinvandringen.

Arbets- och näringsministeriet har från ingången av året ansvaret för den politik, lagstiftning samt utveckling av tillståndsprocesserna som gäller invandring av arbetstagare, studerande och forskare. Det ledande ansvaret för lagstiftningsprojekt som gäller invandring av arbetstagare, studerande och forskare överförs från inrikesministeriet till arbets- och näringsministeriet. Beredningen sker i samarbete även i framtiden.

Inrikesministeriet har fortfarande ansvaret för migrationspolitiken och migrationslagstiftningen som helhet, de allmänna förutsättningarna för tillstånd samt för Migrationsverkets resultatstyrning och tryggandet av resurser. I fortsättningen ansvarar ministerierna tillsammans för den resultatstyrning som gäller arbetskraftsinvandringen.

Finland tar emot 850 kvotflyktingar

I enlighet med regeringsprogrammet höjs det årliga antalet kvotflyktingar från 750 personer till 850 personer 2020.

Finland tar emot sammanlagt 400 syriska flyktingar från Libanon och Turkiet samt 200 kongolesiska flyktingar från Zambia. Dessutom tar Finland emot totalt 130 flyktingar från Niger. Antalet omfattar också flyktingar som UNHCR evakuerat från Libyen till Niger. Flyktingar som evakuerats från Libyen kan tas emot även från andra länder. Finland förbereder sig också på att ta emot 120 akuta fall utan nationalitets- och regiongränser.

Den nya lagen om penninginsamlingar träder i kraft i mars

Den nya lagen om penninginsamlingar träder i kraft den 1 mars 2020. I och med reformen kan endast Polisstyrelsen bevilja tillstånd till penninginsamling. Innehavare av tillstånd till penninginsamling ska årligen till Polisstyrelsen göra en anmälan om anordnandet av penninginsamlingar, intäkterna av insamlingarna och användningen av intäkterna. Priset på årsanmälan är 100 euro fr.o.m. den 1 mars 2020. Från ingången av mars 2020 behandlar polisinrättningarna anmälningar om småskaliga insamlingar till ett pris av 55 euro.

Fler grunder för avbrytande av studierätten vid Räddningsinstitutet

Till lagen om Räddningsinstitutet fogas nya grunder på vilka studierätten kan avbrytas när det gäller räddningsmannaexamen, examen för jourhavande vid nödcentraler och underbefälsexamen inom räddningsväsendet. Nya grunder är i fortsättningen beväringstjänst, civiltjänst och frivillig militärtjänst för kvinnor samt moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet. Ett tillfälligt avbrytande av studierätten kan vara möjligt också av någon annan grundad anledning. Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2020.

Avgifter inom inrikesförvaltningen 2020

Priset på pass och identitetskort sjunker

Priset på pass och identitetskort sjunker vid ingången av nästa år. Orsaker till detta är bland annat effektivare processer och ökad volym. Priset är lägst om man ansöker om pass eller identitetskort elektroniskt. Ett pass kostar 51 euro om ansökan lämnas in traditionellt på en polisstation och 45 euro om ansökan lämnas in elektroniskt. Priset på identitetskort sjunker till 54 euro när ansökan lämnas in genom ett besök på polisstationen. Om man gör en elektronisk ansökan är priset 48 euro.

Behandlingsavgifterna för Migrationsverkets tillstånd ändras så att de närmar sig behandlingskostnaderna

Behandlingsavgifterna för ansökningar om uppehållstillstånd stiger något den 1 januari 2020. De största ändringarna gäller behandlingsavgifterna för ansökningar om uppehållstillstånd för arbetstagare och företagare: behandlingsavgiften för ansökningar som görs i pappersform är 640 euro (tidigare 600 euro) och behandlingsavgiften för ansökningar som lämnas in elektroniskt 490 euro (tidigare 400 euro).

Behandlingsavgifterna för ansökningar om finskt medborgarskap stiger med 40 euro. Behandlingen av en ansökan om medborgarskap i pappersform kostar i fortsättningen 520 euro; om man ansöker om medborgarskap elektroniskt, är priset 420 euro. Bestämmande av medborgarskapsstatus kostar i fortsättningen 100 euro (tidigare 50 euro).

Priserna höjs för att de bättre ska motsvara kostnaderna för behandlingen av ansökningarna. Behandlingsavgifterna bidrar till att Migrationsverkets resurser räcker till och att målen i fråga om behandlingstiderna uppnås. Behandlingsavgiften för ansökningarna om första uppehållstillstånd (med undantag av uppehållstillstånd för arbetstagare och företagare) samt för ansökningarna om tidsbegränsade uppehållstillstånd för studerande eller minderåriga understiger fortsättningsvis kostnaderna. Ansökan om internationellt skydd är avgiftsfri.
För outnyttjad tidsbeställning debiteras i fortsättningen 50 euro, om klienten låter bli att komma till Migrationsverkets serviceställe och inte har avbokat den reserverade tiden.

Bidraget för frivillig återresa förblir oförändrat

Bidraget för frivillig återresa ändras inte jämfört med 2019. Den nya förordningen om bidraget för frivillig återresa gäller i två år till utgången av 2021.

Det har skrivits in i regeringsprogrammet att systemet med frivillig återresa utvecklas som det primära alternativet för att se till att de som fått avslag på sin ansökan lämnar landet och återintegrerar sig. Hur systemet för frivillig återresa fungerar och utvecklas utreds separat, och vid behov kan förordningen om bidraget ändras innan den upphör att gälla.

Ändringar i Nödcentralsverkets och Räddningsinstitutets avgifter

Priset på inkoppling av anslutningar för automatiska brandlarmanläggningar till nödcentralen höjs från 50 euro till 70 euro. Priset på regelbundna testningar av anslutningarnas funktionsduglighet höjs från 10 euro till 13 euro.
Avgifterna för de kurser som Räddningsinstitutet erbjuder yrkesutbildade personer inom räddningsbranschen höjs måttligt.

Ytterligare information:

Jorma Vuorio, överdirektör, tfn 0295 488 600, jorma.vuorio@intermin.fi (den förvaltning som gäller arbetskraftsinvandringen)
Mirka Eirola, specialsakkunnig, tfn 0295 488 383, mirka.eirola@intermin.fi (kvotflyktingar)
Aino Salmi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 685, aino.salmi@intermin.fi (Polisstyrelsens och den lokala polisens avgifter)
Satu Kaskinen, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 680, satu.kaskinen@intermin.fi (Migrationsverkets tillståndsavgifter)
Jorma Kantola, lagstiftningsråd, tfn 0295 488 215, jorma.kantola@intermin.fi (bidraget för frivillig återresa)
Veli-Pekka Hautamäki, räddningsöverinspektör, tfn 0295 488 419, veli-pekka.hautamaki@intermin.fi (räddningsväsendet)

Det senaste