Tillbaka

Undersökning om allvarliga brandbrott: Expertisen inom räddningsväsendet bör utnyttjas i större omfattning

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 25.4.2013 12.00
Pressmeddelande

Den första omfattande studien om straffprocesser som gäller allvarliga brandbrott och kvaliteten av polisens brandorsaksundersökning har blivit färdig vid Åbo universitet. Undersökningen tar fasta på utvecklingsobjekt inom brottsundersökningen. Undersökningen leddes av en av inrikesministeriet tillsatt uppföljningsgrupp som hade i uppgift att dryfta förebyggandet av bränder som anlagts med avsikt.

I samband med utredningen gick man igenom varje fall av sabotage, grov skadegörelse och bedrägeri som år 2007 kom till polisens kännedom och gick till åtalsprövning och som hade att göra med användning av eld. Med hjälp av materialet försökte man få svar på huruvida de rättsliga tolkningarna är enhetliga, om brottsbeteckningarna ändras i åtalsprövningen eller vid domstolsbehandlingen efter polisens förundersökning samt hur lång tid behandlingen av fallen tar.

Brandorsaksundersökningen bör utvecklas

I samband med undersökningen analyserades också polisens brandorsaksundersökning. Föremålet för granskningen var en kvantitativ analys av brandobjekt och brandorsaker, och det utvidgades till att omfatta utvärderingen av kvalitetskriterierna för brandorsaksundersökningen.
Enligt undersökningen blir vissa gärningar oupptäckta i brandorsaksundersökningen och det vore motiverat att de blir föremål för straffrättslig bedömning. Detta gäller särskilt vållande av allmän fara och ovarsam hantering som enligt strafflagen är straffbara. Undersökningen visar att man i större omfattning bör utnyttja expertisen inom räddningsväsendet i olika skeden av straffprocessen.

Ytterligare information:
Jarkko Häyrinen, överinspektör, inrikesministeriet, 071 878 84 36 / förnamn.efternamn@intermin.fi
Päivi Mäkelä, politices magister, forskare, Åbo universitet, 050 359 51 29 / förnamn.efternamn@utu.fi
Jussi Tapani, professor i straffrätt, Åbo universitet, 02 333 55 39 / förnamn.efternamn@utu.fi
 

 

 

Det senaste