Tillbaka

Utvecklingen av utbildningen för avtalsbrandkårer koncentreras till Räddningsinstitutet

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 5.5.2017 9.00 | Publicerad på svenska 8.5.2017 kl. 14.10
Nyhet

Från och med ingången av 2019 ansvarar Räddningsinstitutet för utvecklingen av utbildningen för avtalsbrandkårer genom att upprätthålla en undervisningsplan för utbildning som ger behörighet. Räddningsverken kommer också i fortsättningen att bära ansvaret för att avtalsbrandkårernas personal får tillräcklig utbildning. Räddningsverken och avtalsbrandkårerna bedömer utbildningsbehovet tillsammans.

Grunden för att ansvaret för undervisningsplanen för och utvecklingen av utbildningen koncentreras till Räddningsinstitutet utgörs av förslaget från en arbetsgrupp som dryftat frågan. I arbetsgruppen fanns det representanter för inrikesministeriet, Räddningsinstitutet, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK), Finlands Avtalsbrandkårers Förbund, Finlands Brandbefälsförbund och räddningsverk. Arbetsgruppen hade till uppgift att till inrikesministeriet lämna ett förslag om styrningen av och sättet att ordna utbildningen. Inrikesministeriet bereder de ändringar som behövs i räddningslagen.

Målet med reformen är att förtydliga den nationella planeringen, utvecklingen och styrningen av utbildningen för avtalsbrandkårer samt ansvaret och uppgifterna hos de organisationer som deltar i genomförandet av utbildningen.

Avsikten är att förstärka Räddningsinstitutets roll så att institutet från och med ingången av 2019 svarar för

  • underhållet och utvecklingen av undervisningsplanen för den utbildning som ger behörighet att tillhöra avtalsbrandkårernas personal inom räddningsväsendet
  • utbildningen av utbildare
  • underhållet av registret över utbildare samt för
  • producerandet, uppdateringen och tillhandahållandet av undervisningsmaterial för den utbildning som ger lagstadgad behörighet.

Också organisationerna inom räddningsbranschen (riksomfattande och regionala förbund) kan i samarbete med Räddningsinstitutet producera undervisningsmaterial för avtalsbrandkårerna samt genomföra behövlig tilläggsutbildning.

Den nuvarande undervisningsplanen för frivillig personal och personal i avtalsförhållande som Räddningsinstitutet har fastställt används tills en ny undervisningsplan tas i bruk vid ingången av 2019. I undervisningsplanen fastställs kurserna i systemet för utbildning av frivillig personal och personal i avtalsförhållande som deltar i räddningsverksamhet, ordningsföljden för kurserna och kursernas innehåll.

Riksomfattande utbildning av utbildare som mål

Avsikten är att Räddningsinstitutet ska utveckla och genomföra en riksomfattande utbildning av utbildare som ger färdigheter att vara utbildare i alla utbildningar för avtalsbrandkårer som leder till behörighet inom larmverksamhet. Man ska avstå från benämningen kursledare och ta i bruk benämningen "ansvarig utbildare".

För att utveckla utbildningen i avtalsbrandkårsverksamheten ska man hösten 2017 under ledning av Räddningsinstitutet inrätta ett utvecklingsnätverk för utbildningen för avtalsbrandkårer som har till uppgift att vara ett rådgivande organ i utvecklingen av undervisningsplanen och utbildningen av utbildare.

Ytterligare information

Minna Hirvonen, utbildningsdirektör, Räddningsinstitutet, tfn 0295 453 413, minna.hirvonen@pelastusopisto.fi

Jouni Pousi, specialsakkunnig, inrikesministeriet, tfn 0295 488 453, jouni.pousi@intermin.fi

Det senaste

Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.2.2024 13:52
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 25.1.2024 14:18
Nyhet
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 19.1.2024 13:02
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 15.1.2024 15:00