Tillbaka

Inrikesministeriets budgetförslag för 2016

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 28.9.2015 11.42
Pressmeddelande

Budgetförslaget för inrikesministeriets förvaltningsområde 2016 är 1 330 miljoner euro. I regeringsprogrammet görs en satsning på den inre säkerheten och på rättsvården. Av denna ytterligare satsning anvisas i budgetpropositionen för 2016 ett tillägg på 28,5 miljoner euro till inrikesministeriets förvaltningsområde. Med detta anslag kan man trygga den nuvarande nivån på den inre säkerheten år 2016.

Det ökade antalet asylsökande syns i budgeten

På grund av det snabbt ökande antalet asylsökande har man reserverat mera medel än tidigare för migrationsutgifter. För Migrationsverkets omkostnader har budgeterats 39,2 miljoner euro 2016. För kostnaderna för mottagande av asylsökande har budgeterats 118 miljoner euro. Anslagsbehovet baserar sig på en tidigare uppskattning om att det kommer ca 15 000 asylsökande till Finland per år. Eftersom antalet asylsökande 2015 uppskattas vara 25 000–30 000, kommer man att vara tvungen att öka anslaget senare.

Med hjälp av de extra medlen rekryterar Migrationsverket och polisen mera personal för att handlägga asylansökningar. En smidig och snabb behandling av asylansökningar dämpar på lång sikt de totala kostnaderna av mottagningen av asylsökande när de sökandes väntetid vid förläggningarna inte blir onödigt lång. Den produktivitetsökning som det elektroniska systemet för hantering av utlänningsärenden (UMA) för med sig utnyttjas genom att man utvecklar arbetsprocesserna.

Utöver behandlingen av asylansökningar är också utgifterna för förläggningarna betydligt större än beräknat, och det finns fortsättningsvis ett stort behov att inrätta nya förläggningar.

Extra medel för registrering av asylsökande också till polisen

För polisens omkostnader har budgeterats ca 716 miljoner euro för 2016. Polisens anslag har utökats med inemot 7 miljoner euro. De extra anslagen är avsedda att användas för att registrera asylsökande och för att avlägsna personer som fått avslag på sin ansökan ur landet.

Reformen av polisens förvaltningsstruktur (Pora III) fortsätter. Polisens resurser bedöms kontinuerligt så att de motsvarar de ekonomiska yttre ramarna. Även polisens kostnadsstruktur och nätverket av verksamhetsställen granskas i syfte att sänka lokalkostnaderna. Den särskilda finansieringen för bekämpning av grå ekonomi upphör vid utgången av 2015.

Skyddspolisens budget för nästa år är ca 20 miljoner euro. Från ingången av 2016 blir skyddspolisen direkt underställd inrikesministeriet.

Tyngdpunkten för Gränsbevakningsväsendets verksamhet vid östgränsen

Gränsbevakningsväsendets omkostnader uppgår nästa år till ca 230 miljoner euro. Tyngdpunkten för Gränsbevakningsväsendets verksamhet ligger vid östgränsen. Gränsbevakningsväsendet deltar även i hanteringen av asylläget.

Den riksomfattande reformen av räddningsväsendet inleds

Räddningsväsendets omkostnader är 12,8 miljoner euro. Från räddningsväsendets omkostnadsmoment finansieras det riksomfattande utvecklingsarbete inom räddningsväsendet som leds av inrikesministeriet samt Räddningsinstitutets verksamhet. Reformen av räddningsväsendet inleds hösten 2015 och målet är att övergången till en regionindelning enligt social- och hälsovårdsområdena inleds vid ingången av 2019.

Nödcentralsverkets omkostnader är 53 miljoner euro. Nödcentralsdatasystemet ERICA tas i bruk i Uleåborgs nödcentral i november 2016 och vid de andra nödcentralerna senast den 31 mars 2017.

Besparingar i inrikesministeriets omkostnader

Inrikesministeriets omkostnader för nästa år uppgår till 14,8 miljoner euro. Utöver de allmänna besparingarna i omkostnaderna förklaras den avsevärda minskningen av utgifter jämfört med innevarande år av att vissa administrativa uppgifter vid ministeriet överförs till den gemensamma förvaltningsenhet som inrättats vid statsrådets kansli.

Ytterligare information
Päivi Nerg, kanslichef, tfn 0295 418 803
Jukka Aalto, avdelningschef, tfn 0295 488 510, 040 570 51 24

Det senaste