Tillbaka

Saku Tauriainen får Brandskyddsfondens innovationspris

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 11.11.2020 11.20
Pressmeddelande 140/2020
Brandskyddsfonden.

Brandskyddsfondens Innovationspris 2020 och en prissumma på 12 000 euro gick till stationsmästare Saku Tauriainen som utvecklat en släcknings- och röjningsskopa. Skopan ska förbättra räddarnas arbetarskydd och personsäkerhet vid byggnadsbränder.

Det andra priset och en prissumma på 8 000 euro gick till företagare Kai Saarinen och sakkunnig i vattentjänster Jyrki Nurmi som utvecklat ett system för att följa upp användningen av släckvatten i realtid. Ett hedersomnämnande och en prissumma på 1 000 euro tilldelades brandman Mikko Anunti för utveckling av en trädfällningsmaskin samt journalisten, grundaren av rörelsen Ett skräp om dagen Tuula-Maria Ahonen för sitt förslag Miniroskis.

Pristagarna offentliggjordes onsdagen den 11 november i Helsingfors. Priset delades ut av ordföranden för fondens styrelse Päivi Nerg och räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka.  

Släcknings- och röjningsskopa förbättrar räddarnas arbetarskydd 

En släcknings- och röjningsskopa, som är en uppfinning av Saku Tauriainen, fästs vid en lastkran. I skopans tänder finns vattenmunstycken som producerar vattendimma med litet flöde. Vattendimman kan riktas direkt mot ett brinnande hålrum, vilket effektivt släcker branden och minskar uppkomsten av vattenskador. Med släcknings- och röjningsskopan kan man vid behov också göra en rököppning i taket på en brinnande byggnad.

Släcknings- och röjningsskopan förbättrar räddarnas arbetarskydd och personsäkerhet vid byggnadsbränder eftersom räddarna inte behöver arbeta på den brinnande byggnadens tak. De traditionella släckningsmetoderna går ut på antingen att räddarna arbetar på taket på den brinnande byggnaden eller att de använder en lyftanordning eller en kombination av dessa.

− Jag tycker att det bästa med innovationen är att den fungerar bra i praktiken. Det har visat sig att skopan är ett bra verktyg för att göra en rököppning i övre hålrum. Branden kan alltså släckas uppifrån nedåt till exempel från skylift med arbetskorg så att vattnet kan riktas direkt mot brandhärden, berättar Tauriainen.

Släcknings- och röjningsskopan effektiviserar användningen av personalresurser eftersom det endast behövs en person, som inte behöver vara en rökdykare, för att använda den. 

System för uppföljning av användningen av släckvatten förbättrar räddningsbranschens operativa beredskap 

Med hjälp av det system för att följa upp användningen av släckvatten i realtid som utvecklats av Jyrki Nurmi och Kai Saarinen kan man genom datanät informera räddningsledaren om mängden släckvatten som  släcknings- och tankenheterna använder under ett uppdrag. Systemet förmedlar också övrig information om  fordonets utrustning som inverkar på säkerheten, till exempel om tryckluftsapparaten, luftkvaliteten eller  förhållandena.

Genast i början av uppdraget kan lägescentralen beräkna den faktiska släckvattenmängden i de enheter som ryckt ut på uppdraget samt på en karta följa enheternas rörelser och hur de kommer fram till objektet. Systemet kan följa upp behovet av släckvatten och det kan också användas vid nya typer av bränder, såsom bränder i batteri- och energilager.

− Det bästa med innovationen är att vi kan använda resurserna på ett bättre sätt och får mer ekonomisk nytta. Innovationen förbättrar räddningsbranschens operativa beredskap och möjliggör en effektiv användning släckningsresurserna under uppdraget. Data som samlas in under uppdragen kan användas senare till exempel för att planera responstiderna, säger Nurmi och Saarinen.

Trädfällningsmaskin ökar arbetarskyddet när man övar att fälla träd

Med anordningen som utvecklats av Mikko Anunti kan man öva att fälla träd och röja stormskador på ett säkert sätt. Anordningen som underlättar övningen inför skadebekämpningsuppdrag fungerar i lastmaskiner där det är möjligt att använda skopa. Den är försedd med ett gångjärn och kan också  drivas ner i marken. Man griper ett träd med saxen, spänner det med hjälp av ett spaklyftblock och lyfter upp det. Sedan fälls trädet med fällskär och lyfts upp igen.

− Det bästa är att innovationen gör övningarna effektivare. Man kan fälla flera träd på en timme.  Anordningen fungerar bra och snabbt och är säker att använda, säger Anunti. Övningarna kan genomföras i en trygg och lugn miljö. 

Miniroskis förebygger bostads-, terräng- och gräsbränder orsakade av cigarettfimpar

Miniroskisen, som utvecklats av Tuula-Maria Ahonen, förebygger skador orsakade av cigarettfimpar. Miniroskisen förbättrar brandsäkerheten eftersom den förebygger bostadsbränder, terräng- och gräsbränder samt sopbränder.

Miniroskis är en liten burk av återvinningsmaterial som man kan ha med i fickan eller handväskan. Miniroskisen är lätt att ha med sig och rökaren kan stoppa även brinnande cigarettfimpar i den lufttäta burken. Burken kan tömmas i vanligt blandavfall på ett säkert sätt. 

−Jag tycker att det bästa med innovationen är att trots att miniroskisen bokstavligen är liten, har den stora effekter. Dessutom använder vi återvunna burkar och slösar inte naturresurser, säger Ahonen.

Vad är Brandskyddsfondens innovationspris?

Syftet med Brandskyddsfondens innovationspris är att uppmuntra företag, organisationer, personalen inom räddningsbranschen och enskilda personer att utveckla nya, effektivare och säkrare anordningar, förfaranden och arbetsmetoder samt att förbättra räddningsbranschens synlighet och uppskattning i samhället. Priset kan beviljas en innovation som utarbetats av ett företag, en sammanslutning eller en enskild person och som avsevärt har främjat nämnda mål. Innovationen kan vara en anordning, ett redskap eller en maskin, en arbetsmetod, ett förfarande eller någon annan motsvarande ny uppfinning. 

Ytterligare information:

Saku Tauriainen, stationsmästare, saku.tauriainen@gmail.com 
Kai Saarinen, företagare, kavasa@saunalahti.fi
Jyrki Nurmi, sakkunnig i vattentjänster, jyrki.nurmi@konehuone.net
Mikko Anunti, brandman, mikko.anunti@hel.fi
Tuula-Maria Ahonen, journalist, grundare av rörelsen Ett skräp om dagen, ta@welho.com 
Johanna Herrala, generalsekreterare, tfn 0295 488 460, johanna.herrala@intermin.fi (Brandskyddsfonden)

Det senaste