Tillbaka

Regeringen föreslår att lagstiftningen om nödcentraler uppdateras i enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2022 18.35
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ändringar i lagstiftningen om nödcentraler. Genom ändringarna uppdateras bestämmelserna om behandling av personuppgifter i nödcentralsverksamheten så att de motsvarar kraven i EU:s dataskyddslagstiftning.

Nödcentralsverket ska i fortsättningen vara personuppgiftsansvarig i fråga om de uppgifter som gäller sådana övervaknings- och larmuppdrag som anses som bevakningsuppgifter, de uppgifter som gäller bistående av andra myndigheter och de personuppgifter som gäller kontakter om skadegörelse, störande eller missbruk samt störningar i informationssystemen eller i nättrafiken.

Personuppgiftsansvarig i fråga om polisens information ska vara Polisstyrelsen, i fråga om social- och hälsovårdens information den myndighet som svarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna i välfärdsområdet, i fråga om räddningsväsendets information den myndighet som svarar för ordnandet av räddningsväsendet i välfärdsområdet och i fråga om Gränsbevakningsväsendets information staben för Gränsbevakningsväsendet. 

Genom propositionen preciseras också myndigheternas rätt att få uppgifter och behandlingen av uppgifter för andra ändamål än det ursprungliga ändamålet. Samtidigt slopas överlappningarna med lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen.

Genom propositionen förtydligas också Nödcentralsverkets kärnuppgifter. Enligt lagen om konsulära tjänster, som ingår i propositionen, ska Nödcentralsverket dessutom kunna bistå utrikesförvaltningen i biträdande kundserviceuppgifter. Enligt förslaget till ändring av lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser ska Nödcentralsverket också kunna bistå Olycksutredningscentralen vid mottagandet av anmälningar. 

De föreslagna ändringarna ska träda i kraft stegvis 2023 och 2024. 

Ytterligare information:

Annika Parsons, lagstiftningsråd, tfn 0295 488 279, annika.parsons@govsec.fi

Juha-Veli Frantti, nödcentralsöverinspektör, tfn 0295 488 210, juha-veli.frantti@govsec.fi

Det senaste