Tillbaka

Räddningsväsendets strategiska mål stöder strategiarbetet inom välfärdsområdena

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 23.2.2022 14.45
Nyhet

Hösten 2021 inledde inrikesministeriet beredningen av riksomfattande strategiska mål för räddningsväsendet. De strategiska målen inbegriper mål för välfärdsområdenas räddningsväsende, nationellt betydande mål för reformen och utvecklingen av tjänsterna samt riktlinjer för utvecklingen av lagstiftningen och prestationsförmågan. Målen styr utvecklingen av räddningsväsendet på riksnivå och i välfärdsområdena samt beredningen av beslut om räddningsväsendets servicenivå. Målen kan alltså också utnyttjas i strategiarbetet inom välfärdsområdena.

De strategiska målen bereds i samarbete mellan räddningsväsendets myndigheter och organisationer. Beredningen sker genom behandling vid sammanträden och i workshoppar. Den första workshoppen ordnades i januari 2022. Den andra workshoppen ordnas den 4 mars, varefter dokumentutkastet sänds på remiss. Målet är att statsrådet ska fastställa de nationella strategiska målen för ordnandet av räddningsväsendet hösten 2022.

Strategiarbetet grundar sig på lagen om ordnande av räddningsväsendet. Enligt den ska statsrådet fastställa de riksomfattande strategiska målen vart fjärde år. Målen ska motsvara de nationella, regionala och lokala behoven samt olycksrisker och andra risker. Syftet med målen är att säkerställa att räddningsväsendets tjänster enligt räddningslagen kan ordnas på ett högklassigt och kostnadsnyttoeffektivt sätt överallt i Finland. 

Ytterligare information:

Tiina Snellman, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 638, tiina.snellman@govsec.fi 

Det senaste

Brandman och logo Pressmeddelande
Helsinki Räddningsväsendet, 1.12.2023 15:58
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 24.11.2023 13:51
Två män vid datorn i lagerhallen. Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 17.11.2023 13:40
Lentorahtin lastaus käynnissä. Pressmeddelande
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THLinrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet Räddningsväsendet, 9.11.2023 8:02
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 8.11.2023 8:43