Gå till aktuellt

Räddningsväsendet får betydande EU-finansiering för utveckling av kapaciteten för pumpning med hög kapacitet

Inrikesministeriet
29.7.2020 14.23
Pressmeddelande 83/2020
Internationella biståndsgruppen.

Europeiska kommissionen har beviljat betydande delfinansiering för en modul för pumpning med hög kapacitet vid räddningsverket i Uleåborg-Nordöstra Österbotten. Pumpmodulen är ett gemensamt projekt för fyra nordliga räddningsverk (Uleåborg–Nordöstra Österbotten, Älvdalarna, Kajanaland och Lappland).

Modulen för pumpning med hög kapacitet är en specialiserad och autonom räddningsenhet som kan tas i bruk snabbt och utnyttjas i översvämningsområden för att pumpa vatten samt till exempel vid släckning av skogsbränder för att transportera vatten. Målet för det projekt som beviljades finansiering är att utveckla en modul för pumpning med hög kapacitet som till sin prestationsförmåga motsvarar kraven i EU:s civilskyddsmekanism. Modulen är en del av Arctic Rescue Team-helheten som utgörs av de nordliga räddningsverken och den stöder således hela Finlands beredskap inför stora översvämningar.

Den pumpmodul som beviljades finansiering inleder sin verksamhet vid ingången av 2022. Före operativ beredskap genomgår modulen en krävande certifieringsprocess under vilken modulens prestationsförmåga testas med tanke på materielen, utbildningen och funktionen. 

Projektets totala värde är cirka 813 000 euro, varav EU:s medfinansiering utgör cirka 610 000 euro. Finansieringen av projektet kommer från civilskyddspoolen (ECPP) inom EU:s civilskyddsmekanism. I och med finansieringen förbinder sig Finland att delta i civilskyddspoolens verksamhet i fem år.

Civilskyddsmekanismen hjälper när ett land inte klarar sig ensamt vid en kris

EU:s civilskyddsmekanism är ett system som består av 27 medlemsländer och Storbritannien samt sex deltagande länder (Island, Norge, Montenegro, Norra Makedonien, Serbien, Turkiet). Systemet är underställt Europeiska kommissionen och det stöder och samordnar nödhjälpen vid katastrofer och storolyckor. 

Civilskyddspoolen, som består av medlemsstaternas nationella resurser inom civilskyddsmekanismen, garanterar tillräcklig hjälp på EU-nivå när ett lands egna resurser inte räcker till för att klara av en allvarlig olycka eller störning. Biståndet kan vara sakkunnighjälp, hjälp i form av räddningsplutoner eller materialhjälp. Det är möjligt att få EU-finansiering för utveckling och upprätthållande av nationella resurser.

Det europeiska centret för samordning av katastrofberedskap, som är underställt kommissionen, samordnar biståndet, som dock också kan vara mellanstatligt eller basera sig på nordiska avtal. Det europeiska centret för samordning av katastrofberedskap kan också sända en finländsk pumpmodul med hög kapacitet till räddningsuppdrag i samband med översvämningar, om det behövs hjälp i något europeiskt land.

Inrikesministeriet beslutar om lämnande av bistånd till utlandet

Den internationella räddningsverksamheten består av att lämna bistånd till utlandet i enlighet med fördrag och lagstiftning och att ta emot sådant i Finland efter katastrofer eller olyckor som förorsakats av naturen eller människor, detta när landets egna resurser inte räcker till.

Inom Finlands räddningsväsende är det inrikesministeriet som ansvarar för lämnande av internationellt bistånd. Räddningsinstitutet ansvarar för utbildningen och rekryteringen av experterna och för formationernas logistik samt för det praktiska genomförandet av den internationella räddningsverksamheten. Räddningsinstitutet är arbetsgivare för de experter som sänds ut.

Ytterligare information:

Mika Haverinen, räddningschef, räddningsverket i Uleåborg-Nordöstra Österbotten, tfn +358 44 703 8600, [email protected]

Pekka Tiainen, specialsakkunnig, inrikesministeriet, tfn +358 50 456 4477, [email protected]