Gå till aktuellt

Pressmeddelande om ändringar vid årsskiftet

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 18.12.2020 15.26 | Publicerad på svenska 18.12.2020 kl. 16.10
Pressmeddelande 163/2020
Julgran.

Lag- och förordningsändringar som gäller polisen, migration och gränsbevakning träder i kraft i början av 2021. Detta pressmeddelande innehåller de viktigaste ändringarna.

Den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta styrka inleder verksamheten

Från och med den 1 januari 2021 inrättas det en operativ permanent styrka för den europeiska gräns- och kustbevakningen som ställs till förfogande för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex). Den permanenta styrkan byggs stegvis och i slutet av 2027 ska den bestå av sammanlagt 10 000 personer. År 2021 omfattar Finlands andel av den permanenta styrkan åtta tjänstemän som sänds ut för en längre tid, 72 tjänstemän som sänds ut för en kortare tid och 30 tjänstemän som reserverats för reserven för snabba insatser. Den permanenta styrkan stöder EU:s medlemsstater i kontrollen av de yttre gränserna och återsändandet av tredjelandsmedborgare.

Finland tar emot 1050 kvotflyktingar

Nästa år stiger antalet kvotflyktingar som Finland tar emot från 850 till 1050. Antalet bedöms årligen, och i enlighet med regeringsprogrammet varierar det mellan 850 och 1050 beroende på det totala antalet asylsökande.

Finland tar emot sammanlagt 550 syriska flyktingar från Libanon och Turkiet samt 250 kongolesiska flyktingar från Zambia. Dessutom tar Finland emot 130 flyktingar som evakuerats från Libyen till Niger eller Rwanda. Finland förbereder sig också på att ta emot 120 flyktingar utan någon avgränsning i fråga om nationalitet eller region. I siffran ingår också akuta fall.

Riksdagen fattar det slutgiltiga beslutet om flyktingkvoten nästa vecka i samband med att budgeten fastställs.

Priset på pass och identitetskort stiger

Priset på pass och identitetskort stiger vid årsskiftet. Den coronapandemi som började 2020 och restriktionerna i anknytning till den har minskat antalet tillstånd som polisen beviljar och inkomsterna från dem. Om ansökan om pass anhängiggörs traditionellt genom ett besök på polisstationen, stiger avgiften från 51 euro till 58 euro. Prisskillnaden jämfört med pass som söks elektroniskt förblir densamma, vilket betyder att priset på pass som söks elektroniskt i fortsättningen är 52 euro. Enligt lagen ska den avgiftsbelagda tillståndsverksamheten motsvara kostnaderna för verksamheten.

På grund av de ökade kostnaderna för tryckning höjs avgifterna för identitetskort med en euro, bortsett från ett undantag. Om ansökan om identitetskort anhängiggörs traditionellt genom ett besök på polisstationen, stiger avgiften från 54 euro till 55 euro. Priset på identitetskort som söks elektroniskt höjs från 48 euro till 49 euro. Om ett identitetskort skaffas på samma gång som ett pass, är priset på identitetskortet 8 euro lägre.

Avgifterna för Skyddspolisens säkerhetsutredningar förblir i stort sett oförändrade

Storleken av avgifterna för Skyddspolisens säkerhetsutredningar förblir i huvudsak oförändrade nästa år. Avgiften justeras i fråga om en omfattande säkerhetsutredning av person i samband med genomförd säkerhetsutredning.

Till Skyddspolisens säkerhetsutredningsverksamhet läggs två nya prestationer som hänför sig till luftfartsskyddet. Luftfartslagen och säkerhetsutredningslagen ändrades 2020.

Dessutom börjar man ta ut en avgift för en normal säkerhetsutredning som innefattar utredning av utländska bindningar och som görs i samband med genomförd säkerhetsutredning. Avgiften är hälften av avgiften för den egentliga utredningen.

Behandlingsavgifterna för Migrationsverkets tillstånd

Senare denna månad utfärdar inrikesministeriet en förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer 2021.

Läs pressmeddelandet om Migrationsverkets avgifter

Myndigheternas tjänstetecken och identitetskort beaktar nationalspråkens likvärdighet

Tjänstetecknen och identitetskorten för säkerhetsmyndigheterna inom inrikesministeriets och finansministeriets förvaltningsområden uppdateras från och med den 1 januari 2021. I polisens, Gränsbevakningsväsendets, räddningsmyndigheternas och Tullens nya kort beaktas den jämlika behandling av nationalspråken som tryggas i grundlagen och språklagen.

De nya tjänstetecknen och identitetskorten är likadana som de tidigare korten, med undantag för texterna i rubrikfältet. Texterna ändrades så att fontstorleken är samma på tre språk (finska, svenska och engelska).

Inrikesministeriet har gett anvisningar om att bytet av tjänstetecken och identitetskort ska inledas genast vid ingången av 2021. Övergångsperioden pågår till utgången av 2023. Inrikesministeriet förutsätter att alla säkerhetsmyndigheter byter tjänstetecknen och identitetskorten mot nya kort genom att prioritera svenskspråkiga områden och personer som har kundkontakter.

De maximala förlustgränserna för Veikkaus Ab:s penningspel på nätet förblir oförändrade 1.1–31.3.

De maximala förlustgränserna för Veikkaus penningspel med snabbt tempo som spelas online förblir oförändrade fram till den 31 mars 2021. Den sänkta maximala förlustgränsen per dygn kvarstår på 500 euro. Den maximala förlustgränsen per månad är 2 000 euro. Inrikesministeriets förordning om detta träder i kraft den 1 januari 2021.

Ytterligare information
Matti Pitkäniitty, enhetschef, tfn 0295 421 131, jaana.heikkinen@raja.fi (europeiska gräns- och kustbevakningen)
Mirka Eirola, specialsakkunnig, tfn 0295 488 383, mirka.eirola@intermin.fi (kvotflyktingar)
Heidi Kankainen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 335, heidi.kankainen@intermin.fi (polisens avgifter)
Johanna Hakala, regeringsråd, tfn 0295 488 452, johanna.hakala@intermin.fi (Skyddspolisens avgifter)
Tapio Aaltonen, dataadministrationsdirektör, tfn 0295 488 350, tapio.aaltonen@intermin.fi (myndigheternas tjänstetecken och identitetskort)
Jukka Tukia, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 573, jukka.tukia@intermin.fi (maximala förlustgränser för penningspel)

Korrigering 22.12.2020: En länk till pressmeddelandet om Migrationsverkets avgifter har lagts till i pressmeddelandet.

Det senaste

Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.3.2023 14:36
Pressmeddelande
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 28.2.2023 7:57