Tillbaka

De nordiska ministrarna med ansvar för räddningsväsendet och beredskapsfrågor stärker samarbetet i Oslo

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 14.10.2019 12.23 | Publicerad på svenska 14.10.2019 kl. 14.38
Pressmeddelande 80/2019

De nordiska ministrarna med ansvar för räddningsväsendet och beredskapsfrågor träffas i Oslo den 15 oktober. I mötet deltar Finlands, Sveriges, Norges, Islands och Danmarks ministrar. Inrikesminister Maria Ohisalo företräder Finland vid mötet. Målet med ministermötet är att stärka det nordiska samarbetet i fråga om civil beredskap och övrig beredskap samt samhällens krishanteringsförmåga när allvarliga olyckor och kriser inträffar.

Skogsbränder och CBRN-hot diskuteras

Målet med mötet är att inom räddnings - och beredskapsmyndigheternas ansvarsområde identifiera områden där man kan samarbeta allt effektivare för att stärka krishanteringsförmågan. Målet med samarbetet är att minska ländernas sårbarhet, ta fram gemensamma modeller för reagering, öka kostnadseffektiviteten och förbättra de nordiska ländernas möjligheter att påverka i Europa och i internationella forum, såsom Nato eller FN.

Teman för det nordiska ministermötet är skogsbränder och kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot (CBRN) samt gemensamma kommunikationsnät för nödkommunikation.

Ministrarna ska anta slutsatser om gemensam nordisk verksamhet, särskilt när det gäller skogsbränder, CBRN-hot och nödkommunikation. Dessutom betonas beredskapen inför hybridhot.

Betydelsen av det nordiska samarbetet inom räddningsväsendet och den civila beredskapen framhävs när omvärlden i Europa förändras

Nya slags hot, såsom extrema väderfenomen orsakade av klimatförändringen, hybrid-, cyber- och hälsohot, hot om terrorism samt hot mot den kritiska infrastrukturen förutsätter samarbete på nordisk och europeisk nivå. Finland har under sitt EU-ordförandeskap betonat behovet av samarbete mellan myndigheter och andra samhällsaktörer i synnerhet när det gäller kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot.

– Följderna av klimatförändringen syns konkret i de europeiska räddnings- och beredskapsmyndigheternas praktiska arbete. Extrema väderförhållanden, såsom översvämningar, stormar och torka, ökar och prövar våra samhällens krishanteringsförmåga. Det är viktigt att de nordiska räddningsmyndigheterna och myndigheterna inom civil beredskap intensifierar sitt samarbete kring dessa utmaningar, säger minister Ohisalo.

Hotbilder, risker och sårbarheter är i stor utsträckning likadana i alla nordiska länder

– I krissituationer är det mycket viktigt med ett ömsesidigt bistånd över gränserna, och därför måste vi ha goda och nära relationer med de nordiska grannländerna. Det är bra att vi utvecklar vår beredskap inför skogsbränder och CBRN-hot tillsammans, och att vi också ställer vår beredskap till förfogande för EU:s civilskyddsinsatser. Även Finland måste delta aktivt i detta arbete, konstaterar minister Ohisalo.

Nordiskt Hagasamarbete har bedrivits sedan 2009

Det nordiska samarbetet grundar sig på de så kallade Hagadeklarationerna från 2009 och 2013 som fastställer riktlinjerna för arbetet.

För närvarande är Norge ordförande för Hagasamarbetet och mötet. Ordförandeskapet byts varje år. Efter mötet övergår ordförandeskapet till Danmark.

Ytterligare information

Wivi-Ann Wagello-Sjölund, konsultativ tjänsteman, tfn +358 295 488 640, wivi-ann.wagello-sjolund@intermin.fi

Sami Kerman, specialmedarbetare hos ministern, tfn p. +358 504 778 348, sami.kerman@intermin.fi

Det senaste