Tillbaka

Beredningen med sikte på en reform av räddningsväsendet inleddes

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 18.12.2015 9.47
Pressmeddelande

Inrikesministeriet har tillsatt ett projekt för att utveckla räddningsväsendet. För närvarande ska kommunerna enligt lag i samverkan ansvara för räddningsväsendet. Det sköts genom 22 regionala räddningsverk. Regeringen fastställde tidigare i höst att räddningsväsendet från ingången av 2019 ska ordnas av de nya självstyrande områdena, dock med beaktande av eventuella behov av att ordna uppgifter som kräver ett större geografiskt område och ett större befolkningsunderlag än ett självstyrande område inom ett större område.

Enligt regeringsprogrammet ska den riksomfattande ledningen, planeringen, styrningen, övervakningen och samordningen av räddningsväsendet och beredskapen stärkas och förbättras. Det förutsätter att räddningsväsendet och dess styrsystem reformeras i enlighet med en områdesindelning och modell för ordnande av tjänster som är enhetlig med social- och hälsovårdsområdena. Räddningsväsendet sköter en stor del av den prehospitala akutsjukvården varför det finns en direkt koppling till ordnandet av social- och hälsovårdstjänster.

Det riksomfattande projektet för en reform av räddningsväsendet är gemensamt för inrikesministeriet och räddningsverken. Projektet består av fyra delprojekt: 1) lagprojekt, 2) samarbete inom räddningsverksamheten och vid undantagsförhållanden, 3) utveckling av räddningsväsendet samt 4) personal, ekonomi och datasystem. Delprojekten bereds i arbetsgrupper där t.ex. avtalsbrandkårer och personalorganisationer finns representerade. Projektets mandatperiod är 15.12.2015–31.12.2018.

Ordförande för projektets styrgrupp är räddningsöverdirektör Esko Koskinen från inrikesministeriet, och bl.a. två räddningsdirektörer och en representant för Finlands Kommunförbund ska utnämnas till medlemmar i styrgruppen.

Reformen av räddningsväsendet: http://www.intermin.fi/sv/utveckling/reformen_av_raddningsvasendet

Ytterligare information

räddningsöverdirektör Esko Koskinen, tfn 0295 418840, fornamn.efternamn@intermin.fi,
räddningsöverinspektör Taito Vainio (projektledare), tfn 0295 488423, fornamn.efternamn@intermin.fi

Det senaste