Tillbaka

Under beredning: Åtgärdsprogram för förebyggande av olyckor inom räddningsväsendet

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 4.2.2019 12.36
Pressmeddelande 7/2019
paloauto

Inrikesministeriet tillsatte den 28 januari ett projekt med uppgift att för räddningsväsendet bereda ett åtgärdsprogram för att förebygga olyckor. I åtgärdsprogrammet fastställs de nationella målen för arbetet och med hjälp av det integreras förebyggandet av olyckor i all verksamhet inom räddningsväsendet.

Det nytillsatta projektet fullföljer reformen av räddningsväsendet. I arbetet tar man i beaktande de förslag som arbetsgruppen för harmonisering av förebyggande av olyckor förde fram i sin rapport.

Som ett led i projektet utarbetas ett strategiskt åtgärdsprogram för förebyggande av olyckor. Huvudteman i åtgärdsprogrammet är kundorientering samt fenomenbaserad utveckling och serviceproduktion.

Åtgärdsprogrammet bereds i samarbete med räddningsverken samt organisationer och intressegrupper inom räddningsbranschen. I åtgärdsprogrammet ligger fokus på styrningen av innehåll, vilket innebär gemensamma mål för förändring och genomslag, bredare integration av olycksförebyggande åtgärder i serviceproduktionen inom räddningsväsendet och skisser om nya former av framtida samarbete.

Syftet med projektet är också att främja verkställighet och enhetlig tillämpning av lagstiftningen och att identifiera behov av fortsatt utveckling av olycksförebyggande åtgärder inom räddningsväsendet.

Med kundorientering avses ett genuint intresse för att utveckla och upprätthålla säkerhet utifrån människors och sammanslutningars behov.

I ett arbete som baserar sig på ett reellt behov kan resurserna riktas effektivare och på ett mer ändamålsenligt sätt. Tack vare detta blir det olycksförebyggande arbetet mer betydelsefullt och får potential till betydligt större genomslagskraft i samhället.

- Under projektets gång ska det också beslutas om en uppföljningsmekanism för att säkerställa att åtgärdsprogrammet lever i tiden och allt bättre reagerar på föränderliga fenomen i vår vardag, berättar räddningsöverinspektör Jari Lepistö.

Åtgärdsprogrammet för förebyggande av olyckor bereds företrädesvis för en period på 4–5 år. Projektet genomförs under tiden 1.2.2019–31.7.2019.

Ytterligare information:

Jari Lepistö, räddningsöverinspektör, tfn 0295 488 218, jari.lepisto@intermin.fi

Det senaste