Tillbaka

Bestämmelserna om rätten till information enligt räddningslagen och lagen om nödcentralsverksamhet ses över

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 31.10.2014 13.10
Pressmeddelande

Inrikesministeriet har inlett ett lagstiftningsprojekt med uppgift att klarlägga om bestämmelserna om rätten till information och registerbestämmelserna enligt räddningslagen och lagen om nödcentralsverksamhet är tillräckliga med tanke på myndighetsverksamheten. Målet är att skapa förutsättningar för ett effektivt samarbete och informationsutbyte mellan säkerhetsmyndigheterna över myndighetsgränserna samt för ett ändamålsenligt upprätthållande av information.

För närvarande pågår dels projektet för Nödcentralsverkets nödcentralsdatasystem (Erica), dels Polisstyrelsens KEJO-projekt med syfte att utveckla myndighetsverksamheten och datasystemen. Båda projekten påverkar flera olika myndigheter. Avsikten är att möjliggöra ett effektivt samarbete och en gemensam lägesbild mellan myndigheterna samt att kunna ta i bruk nya arbetsprocesser. Avsikten är dessutom att till stöd för verksamheten möjliggöra tillräcklig tillgång till information.

Ibruktagandet av nya datasystem förutsätter att lagstiftningen ses över när det gäller bestämmelserna om skapande av lägesbilder och användningen av information i myndighetsuppgifter.

Projektets mandat är den 1 november 2014 till den 1 november 2015. Lagändringarna avses träda i kraft den 1 november 2015.

Närmare information på projektsidan: http://www.intermin.fi/sv/lagberedning/ovriga_lagberedningsprojekt/ratten_till_information_och_registerbestammelserna

Ytterligare information:
Pekka Tulokas, direktör för IT-näten, 0295 488 450, Veli-Pekka Hautamäki, räddningsöverinspektör, 0295 488 419

Det senaste