Tillbaka

Ordnandet av räddningsväsendet överförs till de nya välfärdsområdena

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 23.6.2021 14.18
Pressmeddelande 78/2021

Riksdagen godkände regeringens proposition med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet den 23 juni. Välfärdsområdena bildas så snart som möjligt efter det att lagarna har antagits och stadfästs. Lagarna träder i kraft stegvis så att den första delen träder i kraft den 1 juli 2021 och de sista delarna den 1 januari 2023.

– Målet för reformen av räddningsväsendet är att räddningsväsendets tjänster blir enhetligare i hela landet och att det bedrivs ett intensivt samarbete när den prehospitala akutsjukvården produceras. Det gäller närtjänster som är livsviktiga för människor och därför är reformen behövlig och viktig, säger inrikesminister Maria Ohisalo.

Välfärdsområdena ska ansvara för räddningsväsendets uppgifter

Vid ingången av 2023 överförs ansvaret för att ordna räddningsväsendet till välfärdsområdena och Helsingfors stad, som likaså ansvarar för ordnandet av social- och hälsovården inom sina områden. För närvarande ansvarar kommunerna och samkommunerna för räddningsväsendets uppgifter.

– Genom reformen säkerställs räddningsväsendets möjligheter att utvecklas i enlighet med den föränderliga omvärlden och med beaktande av dess hot. Målet är att förbättra räddningsväsendets tjänster i alla dess uppgifter på riksomfattande, regional och lokal nivå, konstaterar räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka.

Räddningsväsendets närservice och ett täckande nätverk av brandstationer tryggas åtminstone på nuvarande nivå i hela landet. På samma sätt som för närvarande kan man vid tjänsteproduktionen anlita avtalsbrandkårer. Avtalsbrandkårernas brandkårsavtal överförs från lokala räddningsväsenden till välfärdsområden på nuvarande villkor.

I och med reformen överförs räddningsväsendets hela personal på nuvarande villkor i anställning hos välfärdsområdena vid ingången av 2023. Även räddningsväsendets materiel övergår i välfärdsområdenas ägo.

De fastigheter som ägs av kommuner och avtalsbrandkårer förblir i deras ägo och de nuvarande hyresavtalen för brandstationer överförs till välfärdsområdena på nuvarande villkor. De nuvarande lagstadgade samkommunernas egendom överförs till välfärdsområdena. 

Reformen av räddningsväsendet är en del av social- och hälsovårdsreformen. Räddningsväsendet är dock även i fortsättningen en separat sektor som fungerar parallellt med social- och hälsovårdsväsendet. Vid sidan om räddningsväsendet kan räddningsverken också i fortsättningen även sköta uppdrag i anslutning till den prehospitala akutsjukvården och första insatsen. För närvarande sköter räddningsverken årligen cirka 500 000 uppdrag i anslutning till den prehospitala akutsjukvården. Genom samarbete tryggas även i fortsättningen kostnadseffektiv och högklassig prehospital akutsjukvård i hela landet.

En starkare nationell styrning möjliggör en mer jämlik och enhetlig räddningsservice 

Genom reformen blir statens strategiska styrning i räddningsväsendet starkare. En starkare nationell styrning tryggar allt enhetligare tjänster på olika håll i Finland. Målet är också att utveckla räddningsväsendets verksamhet som ett riksomfattande system.

Den statliga styrningen genomförs så att statsrådet fastställer de nationella strategiska målen för räddningsväsendet. Statsrådet kan också besluta om att vissa av räddningsväsendets specialuppgifter samlas i ett eller flera välfärdsområden. Varje välfärdsområde ordnar dock de viktigaste tjänsterna inom räddningsväsendet inom sitt område.

Inrikesministeriet styr ordnandet av välfärdsområdenas och Helsingfors räddningsväsende. Styrningsförhandlingar som gäller ordnandet av räddningsväsendet kommer att föras årligen mellan välfärdsområdena och inrikesministeriet. I anslutning till inrikesministeriet inrättas dessutom en delegation för räddningsväsendet. De ministerier som ansvarar för styrningen av välfärdsområdena deltar i delegationen, likaså välfärdsområdena.

Välfärdsområdesfullmäktige, som väljs genom direkt val, beslutar om räddningsväsendets servicenivå, som bör motsvara de nationella, regionala och lokala behoven och olycksriskerna. Regionförvaltningsverken bedömer om nivån på tjänsterna och finansieringen inom räddningsväsendet är tillräcklig och svarar för laglighetsövervakningen av räddningsväsendet.

Ytterligare information:
Kimmo Kohvakka, räddningsöverdirektör, tfn 0295 488 400, fornamn.efternamn@intermin.fi
Ilpo Helismaa, regeringsråd, tfn 0295 488 422, fornamn.efternamn@intermin.fi
Milja Henttonen, specialmedarbetare (förfrågningar om intervjuer med minister Ohisalo), tfn 050 599 3094, fornamn.efternamn@vnk.fi

Det senaste

Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.2.2024 13:52
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 25.1.2024 14:18
Nyhet
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 19.1.2024 13:02
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 15.1.2024 15:00