Tillbaka

Bättre säkerhet i vardagen tack vare åtgärdsprogram för förebyggande av olyckor

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2019 13.32
Pressmeddelande 107/2019
Foto: Sakari Piippo

Räddningsväsendets åtgärdsprogram för förebyggande av olyckor har blivit klart. Åtgärdsprogrammet fastställer de nationella målen för att förebygga olyckor och integrerar förebyggandet allt starkare i all verksamhet inom räddningsväsendet.

Det övergripande målet för åtgärdsprogrammet för förebyggande av olyckor är en trygg vardag utan olyckor 2025. Delmålen är att stärka trygghetskänslan, att öka kompetensen och initiativtagandet bland befolkningen, att säkerställa tillgången till tjänster och att utveckla samarbetet på området.

– Finland är världens tryggaste land, och det måste vi värna om också framöver. Samhället ska genom samarbete kunna förebygga så många olyckor som möjligt. Myndighetsverksamheten är snabb och högklassig hos oss, men det är ändå alltid bättre att förhindra olyckor än att rädda människor i nödsituationer, säger inrikesminister Maria Ohisalo.

Åtgärdsprogrammet bygger på verkningsfullhet, fenomenorientering och människoorientering. Särskild vikt har fästs vid säkerhetsfostran av barn och unga, vid utveckling av samarbetet samt vid att stärka känslan av omtanke.

– Det är viktigt att människornas behov av att utveckla och upprätthålla säkerheten blir hörda. Åtgärdsprogrammet, som utarbetats lyhört, är ett sätt för aktörerna inom räddningsbranschen att stärka människornas och olika sammanslutningars egen förmåga att förebygga olyckor, säger minister Ohisalo.

Åtgärdsprogrammets mål uppnås genom att man utnyttjar alla metoder inom säkerhetsarbetet. Utöver fostran och kommunikation omfattar metoderna t.ex. tillsyn, forskning och samhällspåverkan. Under utarbetandet av åtgärdsprogrammet identifierades flera hundra konkreta handlingar för att uppnå målen.

Omfattande samarbete vid beredningen och genomförandet av åtgärdsprogrammet

En nationell samordningsgrupp av representanter för räddningsbranschen ska bildas för att samordna och följa upp genomförandet av åtgärdsprogrammet. Utöver de nationella prioriteringarna preciserar varje aktör de mål som är centrala med tanke på arbetet i den egna regionen. Samordningsgruppen samarbetar med olika intressentgrupper på nationell nivå.

Utkastet till åtgärdsprogram bereddes som ett projektarbete som pågick från februari till slutet av juli tillsammans med räddningsverk, organisationer, intressentgrupper och erfarenhetsexperter inom branschen. Under augusti-september blev utkastet föremål för en remissbehandling som resulterade i sammanlagt 160 ändringsförslag. Utifrån dem preciserades åtgärdsprogrammet bl.a. i fråga om genomförandet av programmet samt effektmålen.

Utarbetandet av åtgärdsprogrammet var en fortsättning på projektet för att reformera räddningsväsendet. Under projektet framgick ett tydligt behov av att fastställa nationella mål för att förebygga olyckor. Åtgärdsprogrammet svarar på många strategiska utmaningar inom den inre säkerheten och räddningsväsendet.

Ytterligare information:

Jari Lepistö, räddningsöverinspektör, tfn 0295 488 218, jari.lepisto@intermin.fi

Det senaste