Tillbaka

Minister Räsänen: Myndigheterna bör ha en gemensam plan för att trygga tjänsterna i glesbygden

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 7.4.2014 10.04
Pressmeddelande

- De olika myndigheternas verksamhet och dess effekter på tjänsterna för invånare i glest bebyggda områden bör ses över i ett övergripande perspektiv, inte enbart ur en myndighets synvinkel. Det bör i fortsättningen utredas om säkerhetsmyndigheterna ska ha en gemensam, tydlig och konkret plan om ordnandet av tjänsterna i glesbygden, konstaterade inrikesminister Päivi Räsänen då hon den 7 april tog emot rapporten Gles säkerhet i Rovaniemi.

Enligt rapporten har polisens aktionsberedskap i brådskande uppdrag i klass A förbättrats något i Lappland under de senaste åren.

- Jag anser att det är viktigt att polisen i fortsättningen samarbetar effektivare än förr med kommunerna i området och informerar regelbundet såväl kommunernas ledning som invånarna i Lappland om polisens tjänster i området och hur de utvecklas, sade Räsänen.

Räddningsväsendets genomsnittliga aktionsberedskapstid i Lappland var något under 13 minuter år 2013. Den har inte ändrats mycket under de fem senaste åren.

- Räddningsväsendet ska utvecklas utgående från den nuvarande områdesindelningen på så sätt att sparmålet på 7,5 miljoner euro nås. Sparåtgärderna planeras i samarbete mellan inrikesministeriet, räddningsverken och kommunerna. Besparingarna genomförs så att brandstationsnätet inte blir glesare och att antalet brandmän inte minskas, konstaterade Räsänen.

Nödcentralerna i Rovaniemi och i Uleåborg sammanslogs i november 2011. Enligt uppföljningsuppgifterna verkar nödcentralens placeringsort inte ha någon betydelse när det gäller att ta emot nödsamtal och producera nödcentralstjänster. Till följd av reformen får människorna snabbare kontakt med nödcentralen och den regionala variationen har minskat. Nödcentralsreformen har även inneburit att räddningsväsendets, polisens och social- och hälsovårdsväsendets processer utvecklas. Gränsbevakningsväsendet deltar intensivare än tidigare.

- Ett förslag till ändring av gränsbevakningslagen behandlas som bäst av riksdagen. Det föreslås att en gränsbevakningsman i sampatrullering med en polisman ska kunna delta i nödvändiga uppgifter för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet på samma sätt som en polisman, berättade Räsänen.

Man håller också på att bereda ett fördrag som möjliggör en sampatrullering mellan polisen i Finland och i Sverige i Tornedalen och i dess närområden.

Läs ministerns tal i samband med offentliggörandet av rapporten (på finska) på adressen www.intermin.fi/tal

Rapporten Gles säkerhet (på finska) finns på adressen www.intermin.fi/publikation/062014

Ytterligare information: statssekreterare Andrei Nahkala, tfn 0295 418 807

Det senaste