Tillbaka

Inrikesminister Räsänen: Polisstyrelsen inleder omedelbara åtgärder för att utveckla användningen och övervakningen av informationssystemet för misstänkta

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 19.4.2013 15.56
Pressmeddelande

Inrikesminister Päivi Räsänen har i dag, fredagen den 19 april, av Polisstyrelsen fått resultaten av den utredning om användningen och övervakningen av informationssystemet för misstänkta som utförts på uppdrag av polisöverdirektören.

- Jag anser att det är bra att Polisstyrelsen har gjort utredningen och fattat ett beslut i saken så snabbt och också har inlett omedelbara åtgärder. Informationssystemet för misstänkta är ett mycket viktigt redskap för polisen bl.a. när det gäller att bekämpa organiserad brottslighet. Medborgarnas tilltro till polisens register bör återställas snabbt, betonar Räsänen.

Utöver den utredning som nu gjorts har inrikesministeriet begärt att Polisstyrelsen senast den 10 maj ska lämna en mer omfattande utredning om samarbetsproblemen mellan polisenheterna och behandlingen av personuppgifter i informationssystemet för misstänkta. Enligt Räsänen kommer utredningarna att analyseras noga vid ministeriet. - Eftersom förundersökningen fortfarande pågår, är det ännu för tidigt att dra definitiva slutsatser. Eventuella administrativa åtgärder kommer att vidtas efter att förundersökningen och utredningarna har blivit färdiga, framhäver Räsänen.

- Eftersom frågan är allvarlig också vad gäller informationsläckaget måste de definitiva slutsatserna övervägas noga, tillägger Räsänen.

Polisstyrelsens åtgärder för att utveckla användningen och övervakningen av informationssystemet för misstänkta

• Uppgifterna i informationssystemet för misstänkta kommer att kontrolleras i alla polisenheter enligt en separat plan. Planen blir färdig efter att man fört diskussioner med dataombudsmannen. Resultaten av kontrollerna rapporteras till Polisstyrelsen.

• Man kommer att i varje polisenhet kontrollera uppgifterna om dem som använder informationssystemet för misstänkta. Man kommer också att försäkra sig om att de kriterier som anges i föreskriften om administration av behörigheter inom polisen (Käyttövaltuuksien hallinta poliisissa, 2020/2012/946, sekretessbelagd, skyddsnivå IV) och i dess bilagor uppfylls.

• Anvisningarna för polisens verksamhet och de befintliga tekniska anvisningarna kontrolleras.

• I samband med den pågående omarbetningen av systemet för verksamhetsstyrning i fråga om polisärenden (Vitja) kommer man att på ett omfattande sätt beakta datasäkerheten och de regler som behandlingen av informationsmaterial med hög skyddsnivå förutsätter.

• Man kommer att öka den övervakning av informationssystemet för misstänkta som utförs av förmännen. När det gäller att föra in nya personer i registret ska registreringens lagliga och kvalitativa förutsättningar bedömas av en tjänsteman som hör till befälet.

• Inom polisutbildningen ser man till att ordna utbildning och stärka det kunnande som hänför sig till systemet.

Åtgärderna inleds med det snaraste och anvisningar om hur åtgärderna ska genomföras kommer att ges till polisenheterna.

Närmare information:
överdirektör Kauko Aaltomaa, 071 878 8550, polisöverdirektör Mikko Paatero, 0400 594 317, polisdirektör Robin Lardot, 071 878 1790, specialmedarbetare Niklas Andersson, 050 559 7156.

 

Det senaste