Tillbaka

Lagstiftningen om nödcentraler uppdateras för att den ska motsvara EU:s dataskyddslagstiftning

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 23.3.2023 14.40 | Publicerad på svenska 23.3.2023 kl. 16.50
Pressmeddelande

Bestämmelserna om behandling av personuppgifter i nödcentralsverksamheten uppdateras så att de motsvarar kraven i EU:s dataskyddslagstiftning. Lagändringen påverkar inte rätten att behandla sådana personuppgifter som Nödcentralsverkets jourpersonal behöver i sitt arbete.

EU:s dataskyddsförordning (GDPR, general data protection regulation) skyddar fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter och deras rätt till skydd av personuppgifter. Dataskyddsförordningen innehåller bland annat bestämmelser om principer för behandling av personuppgifter, om laglig behandling och om den personuppgiftsansvariges ansvar. 

Till lagen om nödcentralsverksamhet  fogas bestämmelser om förutsättningen för laglig behandling av personuppgifter i nödcentralsverksamheten. Dessutom möjliggörs behandling av särskilda kategorier av personuppgifter, känsliga personuppgifter och personbeteckningar. 

Nödcentralsverket är i fortsättningen personuppgiftsansvarig för den information som gäller sådana övervaknings- och larmuppdrag som anses som bevakningsuppgifter, bistånd till andra myndigheter, kontakter i syfte att skada eller störa verksamheten eller missbruka tjänsterna samt störningar i informationssystemen eller nättrafiken.

Personuppgiftsansvarig i fråga om polisens information är Polisstyrelsen, i fråga om social- och hälsovårdens information den myndighet som svarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna, i fråga om räddningsväsendets information den myndighet som svarar för ordnandet av räddningsväsendet och i fråga om Gränsbevakningsväsendets information staben för Gränsbevakningsväsendet.

Ändringarna förtydligar huvuduppgifterna och eliminerar överlappningar 

Genom revideringen preciseras också myndigheternas rätt att få uppgifter och behandlingen av uppgifter för andra ändamål än det ursprungliga ändamålet. Samtidigt slopas överlappningarna med lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen.

Lagändringen förtydligar Nödcentralsverkets huvuduppgifter. Dessutom kan Nödcentralsverket enligt lagen om konsulära tjänster bistå utrikesförvaltningen i biträdande kundserviceuppgifter. Enligt den ändrade lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser kan Nödcentralsverket också bistå Olycksutredningscentralen vid mottagandet av anmälningar.

De föreslagna ändringarna träder i kraft stegvis 2023 och 2024.

Ytterligare information:
Annika Parsons, lagstiftningsråd, tfn 0295 488 279, fornamn.efternamn@govsec.fi

Det senaste