Gå till aktuellt

Inrikesministeriet har beviljat Helsingfors räddningsskola tillstånd

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 3.11.2021 17.19 | Publicerad på svenska 4.11.2021 kl. 15.01
Pressmeddelande 137/2021
paloauton keula.

Helsingfors stad har hos inrikesministeriet ansökt om tillstånd att vid räddningsskolan vid Helsingfors stads räddningsverk ordna yrkesinriktad grundutbildning inom räddningsbranschen som leder till räddningsmannaexamen och underbefälsexamen. Inrikesministeriet har beviljat tillstånd som gäller tills vidare. Räddningsskolans tidigare tillstånd var i kraft till den 4 september 2023.

Enligt räddningslagen sköter staten yrkesutbildningen inom räddningsväsendet och övrig utbildning som hör samman med räddningsväsendet i enlighet med lagen om Räddningsinstitutet. Enligt lagen kan dock inrikesministeriet också godkänna någon annan läroanstalt med ett offentligt samfund som huvudman än Räddningsinstitutet att ge yrkesinriktad grundutbildning inom räddningsbranschen.

Under 2021 har inrikesministeriet i samarbete med Räddningsinstitutet utrett nuläget för antalet räddare och tilläggsbehoven under det innevarande årtiondet. Den nuvarande utbildningen kan inte svara mot tilläggsbehovet när det gäller antalet räddare. För detta behövs ökad utbildning. På så sätt bidrar man till att säkerställa lika tillgång till och lika kvalitet på räddningsväsendets tjänster.

Därför har inrikesministeriet på ansökan av Helsingfors stad beviljat räddningsskolan vid Helsingfors stads räddningsverk tillstånd som gäller tills vidare. Räddningsskolan ska i undervisningen följa de läroplaner som godkänts av Räddningsinstitutet, som lyder under inrikesministeriet.

För att svara på bristen på räddare har inrikesministeriet dessutom i den kompletterande budgetpropositionen ansökt om tilläggsfinansiering för Räddningsinstitutet och den svenskspråkiga räddarutbildningen. Regeringen har i sitt program förbundit sig till att ”utbildning och personalrekrytering ska borga för att säkerhetsmyndigheterna har faktisk beredskap att betjäna allmänheten på finska och svenska”. Genom att utöka både den finsk- och svenskspråkiga räddarutbildningen tillgodoses detta åtagande.

Helsingfors stad föreslog i sin ansökan också att finansieringen av räddningsskolan skulle som för närvarande ske på stadens egen bekostnad till utgången av 2022 och att finansieringen därefter skulle komma från staten. Den yrkesinriktade grundutbildningen inom räddningsväsendet hör inte till välfärdsområdenas organiseringsansvar. Lagstiftningen om välfärdsområdena möjliggör således inte för närvarande att Helsingfors räddningsskola finansieras med den statliga finansieringen till välfärdsområdena. I statsbudgeten har det i detta skede inte anvisats något anslag för finansiering av verksamheten vid Helsingfors räddningsskola.

Räddningsskolan ska senast den 28 februari 2022 meddela inrikesministeriet om skolan genomför sådan yrkesinriktad grundutbildning inom räddningsbranschen som nämns i beslutet samt meddela omfattningen av utbildningen.

Ytterligare information:
Sami Kerman, specialmedarbetare, tfn 050 343 1226, sami.kerman@gov.fi
Kimmo Kohvakka, räddningsöverdirektör, tfn 050 396 2336, kimmo.kohvakka@govsec.fi

Det senaste

Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 18.1.2023 13:42
Pressmeddelande
inrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet Räddningsväsendet, 17.1.2023 12:31
En räddare på jobbet. Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 3.1.2023 9:14