Gå till aktuellt

En forskningsgrupp har valts för att utreda nuläget och utvecklingsbehoven i fråga om den civila beredskapen i Finland

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 18.5.2022 12.12
Pressmeddelande

En forskningsgrupp under ledning av Vasa universitet har valts för att utreda nuläget och utvecklingsbehoven i fråga om den civila beredskapen i Finland. Andra projektpartner är Yrkeshögskolan Laurea, Räddningsinstitutet, Polisyrkeshögskolan, Finlands Kommunförbund och Vantage Consulting. Projektet inleddes i maj 2022 och avslutas i december 2023.

Den civila beredskapen är en del av den nationella beredskapen och den övergripande säkerheten. Det finns dock ingen enhetlig definition av begreppet civil beredskap i Finland. Målet för projektet Civil beredskap tillsammans: från globala hot och möjligheter till gemensam beredskap är att skapa en helhetsbild av den civila beredskapens nuläge i Finland och att urskilja dess utvecklingsbehov och möjligheter i en komplicerad, internationell verksamhetsmiljö. 

Som en del av utredningen kartläggs myndigheter och andra aktörer som är kopplade till civil beredskap samt deras lagstiftningsmässiga ställning och roller. Dessutom granskas begreppet civil beredskap utifrån nationella och internationella utgångspunkter. Systemen för civil beredskap jämförs i synnerhet mellan de nordiska länderna. Projektet resulterar i en modell för civil beredskap (SIMA) som kan utnyttjas i den nationella och regionala säkerhetsplaneringen och i beredskapen inför störningar. 

Projektfinansiering söktes våren 2021 via statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS). Utrednings- och forskningsverksamheten producerar information till stöd för beslutsfattande, kunskapsbaserad ledning och verksamhet. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.

Ytterligare information: 

Teija Mankkinen, specialsakkunnig, ordförande för styrgruppen, inrikesministeriet, tfn 0295 488 671, teija.mankkinen@govsec.fi

Det senaste

Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 30.5.2023 9:19
Skyddsrums utrustning. Pressmeddelande
Räddningsinstitutetinrikesministeriet Räddningsväsendet, 29.5.2023 13:00
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 26.4.2023 16:41
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 14.4.2023 12:19
Pressmeddelande