Gå till aktuellt

Den reviderade lagen om anordningar inom räddningsväsendet skickades på remiss

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 27.6.2022 15.14
Nyhet

Inrikesministeriet har skickat ett utkast till lag om vissa brandskyddsanordningar på remiss. Den nya lagen motsvarar till sitt innehåll i huvudsak den gällande lagen om anordningar inom räddningsväsendet och de förordningar som utfärdats med stöd av den. Lagens struktur ska förtydligas och vissa bestämmelser lyftas upp från förordningsnivå till lagnivå. 

I lagen föreslås också bestämmelser om myndighetens, det vill säga Säkerhets- och kemikalieverkets, uppgifter och befogenheter.  Dessutom föreslås den nya lagen fogas till tillämpningsområdet för lagen om marknadskontrollen av vissa produkter. Remissbehandlingen pågår till den 10 augusti.

Propositionen innehåller tre helheter av bestämmelser

Den första helheten reglerar kraven på brandlarmanläggningar och automatiska släckningsanläggningar som installeras i byggnader, installations- och servicearbeten som gäller dessa anläggningar samt besiktningen av dem. Den andra helheten reglerar gransknings- och servicearbeten, gransknings- och serviceskyldigheten och gransknings- och serviceintervallerna i fråga om handbrandsläckare. I propositionen ingår också krav på verksamhetsutövare som installerar brandlarmanläggningar och automatiska släckningsanläggningar eller utför gransknings- och servicearbeten som gäller handbrandsläckare.

I den tredje helheten fastställs produktkraven som gäller primärsläckningsprodukter, för byggnader avsedda branddetektorer och släck- och rökventilationsanordningar,  utrymningsbelysningsprodukter, vedeldade fabrikstillverkade eldstäder samt anordningar och utrustning i skyddsrum. 

Lagen avses träda i kraft 2023.  

Ytterligare information:
Jaana Rajakko, överingenjör, tfn 0295 488 435, jaana.rajakko@govsec.fi
Kirsi Rajaniemi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 432, kirsi.rajaniemi@govsec.fi 

Det senaste

Pressmeddelande
Pressmeddelande
arbets- och näringsministerietinrikesministeriet Räddningsväsendet, 30.11.2022 16:04
lastning av långtradare. Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 9.11.2022 14:24
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 7.11.2022 16:52