Tillbaka

Brandskyddsfondens innovationspris beviljades för ett beslutsstödssystem

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 9.11.2022 10.55
Pressmeddelande
Utvecklarna av DΞSSA systemet (bild: Brandskyddsfonden)

Brandskyddsfondens innovationspris gick till beslutsstödssystemet inom räddningsväsendet, DΞSSA, som är under utveckling. Innovationen hjälper att fatta beslut genom att analysera insamlad information och gör det möjligt att använda väl underbyggd information i beslutsfattandet. Systemet bidrar också till att rikta de begränsade resurserna och förbättrar effektiviteten inom räddningsväsendet.

Brandskyddsfondens innovationspris 2022 och prissumman på 20 000 euro tilldelades industribrandchef Marko Hottinen, doktorand Joonas Lahelma, docent Hilla Nordquist och specialsakkunniga Tommi Luhtaniemi och Teemu Veneskari. Andra priset och prissumman på 10 000 euro gick till brandmannen Jukka Pöllänen för hans uppblåsbara räddningsväst som möjliggör radiokontakt med ytbärgaren. På delad tredje plats kom Södra Karelens räddningsverk och Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt som utvecklat en kanal för anmälningar om brandrisk och Marko Hassinen och Jari Mikkonen som utvecklat en brandfilt mot brand i små och medelstora litiumjonbatterier. Prissumman är 7 000 euro.  Dessutom gav fonden två hedersomnämnanden på 3 000 euro.

DΞSSA stöder och stärker informationsledningen inom räddningsväsendet 


Räddningsväsendets beslutsstödssystem, DΞSSA (Decision Support System for Authorities), svarar på räddningsväsendets behov att få väl underbyggd och analyserad information till stöd för beslut. Med hjälp av DΞSSA kan räddningsledaren planera resurserna för uppdraget utifrån undersökta fakta och sörja för beredskapen i området med framförhållning. 

Systemet använder vid räddningsuppdrag insamlad och statistiskt analyserad information om den prestationsförmåga som krävs inom räddningsverksamheten. Systemet ger informationen snabbt och i tydlig form. Innovationen går ut på tanken om ett informationsunderlag som utvecklas vidare som också ska ligga till grund för de beslut som behöver fattas i samband med framtida uppdrag.

Genom systemet kan man förena och analysera teoretiska kunskaper och uppgifter om räddningsväsendets uppdrag. Det är fråga om en ny teknisk uppfinning som förbättrar brandsäkerheten och räddningsverksamhetens genomslag genom att effektivt stödja räddningsväsendets optimala prestationsförmåga och produktionen av tjänster.  

– Markbränder är ett exempel på en mångdimensionell olyckssituation där DΞSSA kan användas. Systemet hjälper räddningsledaren att fatta beslut och välja släckningstaktik och underlättar därigenom också det praktiska släckningsarbetet, berättar utvecklarna av systemet.

När DΞSSA blir klart kommer det att kunna laddas ner i mobila enheter eller användas som en webbapplikation på datorn.

Uppblåsbar räddningsväst förbättrar säkerheten och hjälper ytbärgaren i det krävande arbetet

Andra priset gick till brandmannen Jukka Pöllänens innovation, det vill säga ytbärgarens uppblåsbara väst. Västen bär den utrustning som behövs i ytbärgningen, men är också samtidigt en räddningsväst. Västen gör det möjligt att vara i radiokontakt med ytbärgaren och att snabbt och enkelt ta i bruk behövlig utrustning.

I västens högra axelband finns en ficka för isdubbar. Fickan har också en reflexyta och ficklocket en effektfärg, vilket gör att det är lättare att se västen också när det är mörkt och dåligt före. Västen kan också justeras enligt användarens behov.

Radion tål vatten, och därför är radiokontakten möjlig också när räddaren är i vattnet. Radion har testats både på sommaren och i vinterförhållanden. Radion kan användas också när västen måste uppblåsas i en räddningssituation.

– Den största utmaningen var att skapa en produkt som lämpar sig för larmuppdrag. Vid planeringen av den utrustning som används i larmuppdrag kan man inte göra kompromisser. Jag använde mycket tid till att planera bra fickor eftersom fickorna avgör hur hela produkten fungerar, säger Pöllänen. 

Innovationen har utvecklats i samarbete med Ursuit Oy, vilket gör det möjligt att fortsätta utvecklingsarbetet och produktifiera västen också över myndighetsgränserna.

Kanal för anmälningar om brandrisk underlättar social- och hälsovårdspersonalens möjligheter att anmäla brandrisk

På delad tredje plats kom Södra Karelens räddningsverk och Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt (Eksote) som tillsammans har tagit fram en kanal för anmälningar om brandrisk. Innovationen, som genomförts genom myndighetssamarbete, svarar på de växande utmaningarna inom boende och brandsäkerhet. Innovationen erbjuder social- och hälsovårdspersonalen en egen automatiserad och informationssäker kanal för att anmäla olycksrisker. Uppfinningen integrerades i organisationernas verksamhetsstyrningssystem som är i kontakt med varandra på ett informationssäkert sätt i organisationernas intranät. 

I Södra Karelen har det konstaterats att social- och hälsovårdsaktörerna är de som gör mest anmälningar om brandrisk. När plattformen är digital och lätt att använda, är tröskeln lägre att göra anmälningar. Det nya anmälningsförfarandet förbättrar säkerheten för äldre personer och andra riskgrupper. Innovationen är ett bra exempel på samarbetet mellan olika aktörer när det gäller problemlösning och dagens utmaningar med informationssäkerheten. 

– Genom den nya anmälningskanalen kan kundens kontaktuppgifter förmedlas direkt till räddningsverket.  I applikationen går det att välja om man för in i kundens uppgifter eventuella säkerhetsrisker i hemmet i förebyggande syfte eller en anmälan om brandrisk. Efter att ha skickat anmälan kan de anställda inom hälso- och sjukvården också se hur behandlingen av anmälan går framåt vid räddningsverket, säger utvecklarna av innovationen.

Anmälningskanalen har visat sig fungera väl i testvändningen och även responsen från experterna har varit positiv. Blanketten för anmälan om brandrisk är lätt och snabb att fylla i och den motsvarar den anmälningsblankett som används nationellt. Uppfinningen har konstaterats vara tekniskt fungerande, och avsikten är att utvidga användningen av kanalen så att den omfattar olika yrkesgrupper.

Filt för litiumjonbatterier ökar brandsäkerheten i hemmen 

Den andra innovation som fick dela tredje priset är en brandfilt mot brand i små och medelstora litiumjonbatterier. Filten har utvecklats av Marko Hassinen och Jari Mikkonen. I dag fungerar många maskiner, anordningar och verktyg med laddningsbara batterier. Ett problem med dessa batterier är termisk rusning och som kan leda till en kraftig brand med låga och till att väldigt lättantändliga och giftiga gaser frigörs. 

Eftersom det är omöjligt att på ett tryggt sätt släcka en batteribrand, hjälper filten att begränsa branden på ett effektivt sätt och hindrar spridningen till omgivningen. Samtidigt skyddar filten de personer som finns i närheten mot brandskador. Dessutom fördröjer filten spridningen av giftiga gaser som uppstår vid branden och gör det tryggare för människor att avlägsna sig från lokalen. Innovationen ökar också möjligheterna att agera och förlänger tiden för att reagera vid en batteribrand. En vanlig brandfilt brinner upp i sekunder.

Brandfilten består av tre lager. Det yttersta är gastätt och det mellersta tål het låga. Batteriet täcks över med filten. Filtens kant är tung och böjlig, vilket gör att filten ligger tätt mot underlaget. 

– Ingen av de testade metoderna har kunnat släcka själva batteribranden. Därför ville vi i stället uppfinna någonting som effektivt begränsar skador. Filten förebygger avsevärt spridningen av giftiga gaser och partikelformiga ämnen till lokalen. Då kan människor lämna lokalen tryggt och behovet av skadesanering minskar också, säger Hassinen och Mikkonen. 

Hedersomnämnanden 

Brandskyddsfonden delade dessutom ut två hedersomnämnanden och 3 000 euro vardera för innovationer som främjar räddningsverksamheten och förebyggandet av bränder. 

Hedersomnämnanden gick till:

•    brandmannen Ari-Jukka Kalliomäki för en släckningsstav som jämfört med traditionella strålrör underlättar och effektiviserar brandsläckningen. Med hjälp av släckningsstaven minskar släckarnas exponering för rökgaser och förorenat släckvatten. 

•    Aki Kultala för appen VPK Apuri  som tillsammans med meddelanden om larmuppdrag skickar till  medlemmarna i frivilliga brandkårer information om larmets uppdragsklass och skyndsamhet. De kan också snabbare anmäla sig till uppdraget.  

Vad är Brandskyddsfondens innovationspris?

Brandskyddsfondens innovationspris delas årligen ut för viktiga innovationer relaterade till räddningsväsendet. Syftet med Brandskyddsfondens innovationspris är att uppmuntra företag, organisationer, personalen inom räddningsbranschen och enskilda personer att utveckla nya, effektivare och säkrare anordningar, förfaranden och arbetsmetoder samt att öka räddningsbranschens synlighet och uppskattning i samhället.

Priset kan beviljas en innovation som utarbetats av ett företag, en sammanslutning eller en enskild person och som avsevärt har främjat de nämnda målen. Innovationen kan vara en anordning, ett redskap eller en maskin, en arbetsmetod, ett förfarande eller någon annan motsvarande ny uppfinning. 

Pristagarna offentliggörs vid räddningsväsendets aktualitetsseminarium i Nådendal onsdagen den 9 november. Priset delas ut av ordföranden för innovationsprisjuryn Jaakko Pukkinen och Brandskyddsfondens generalsekreterare Johanna Herrala.

Ytterligare information:

Johanna Herrala, Brandskyddsfondens generalsekreterare, johanna.herrala@govsec.fi, tfn 0295 488 460

Huvudpriset: Teemu Veneskari, teemu.veneskari@gmail.com 

Andra plats: Jukka Pöllänen, jukka.pollanen@tampere.fi, tfn 040 7682 199

Delad tredje plats: Vilma Kosonen, vilma.k.kosonen@ekpelastuslaitos.fi, tfn 040 1598 982

Delad tredje plats: Marko Hassinen,  marko.hassinen@frif.fi, tfn 040 549 5551

Hedersomnämnanden: 

Ari-Jukka Kalliomäki, aj@ajbike.fi, tfn 050 3588 256

Aki Kultala, kultalaaki@gmail.com, tfn 040 354 6491

Det senaste