Tillbaka

Beredningen av regionala riskbedömningar inleds i enlighet med en ny anvisning

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 25.5.2022 11.30
Pressmeddelande

I projektet för utveckling av regionala riskbedömningar, som tillsatts av inrikesministeriet, skapades en ny anvisning om metoder för att utarbeta regionala riskbedömningar. Den reviderade anvisningen innehåller bland annat preciseringar som främjar beredningens sektorsövergripande karaktär och enhetlighet på riksnivå. Dessutom har metoden för riskbedömning reviderats delvis.

Regionförvaltningsverken och räddningsverken samordnar utarbetandet av de regionala riskbedömningarna och sammanställandet av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp på uppdrag av inrikesministeriet. Välfärdsområdena är kopplade till beredningen. Målet är att riskbedömningarna blir klara vårvintern 2023. 

Utgångspunkten är att de regionala riskbedömningarna bereds inom räddningsområdena med beaktande av indelningen i välfärdsområden. Det finns en särlösning för Nyland och det utarbetas en gemensam riskbedömning för Nyland. De regionala riskbedömningarna, som uppdateras regelbundet, utarbetades senast 2018. 

De regionala riskbedömningarna stöder tryggandet av samhällets vitala funktioner

Processen för de regionala riskbedömningarna är en väsentlig del av områdets beredskapssamarbete i vilket myndigheter, kommuner, näringslivet och organisationer i området deltar. Syftet med riskbedömningsprocessen är att skapa en gemensam riskuppfattning för att utveckla förmågan att tåla och hantera störningar på regional nivå. 

Under riskbedömningsprocessen identifierar och bedömer områdets aktörer de största hoten och störningssituationerna som kan kräva åtgärder som avviker från den normala verksamheten och vars konsekvenser, om de realiseras, kan vara betydande regionalt sett. De regionala riskbedömningarna stöder utarbetandet av såväl nationella som bransch- och organisationsspecifika riskbedömningar och därigenom tryggandet av samhällets vitala funktioner. De regionala riskbedömningarna kan utnyttjas till exempel i utbildnings- och övningsverksamheten och beredskapsplaneringen.

Ytterligare information: 

Anni Kurunsaari, specialsakkunnig, tfn 0295 488 673, anni.kurunsaari@govsec.fi 
Jussi Korhonen, direktör, civil beredskap, tfn 0295 488 289, jussi.korhonen@govsec.fi 

Det senaste