Gå till aktuellt

Även räddningsväsendet måste förbereda sig på klimatförändringen

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 30.11.2020 10.31 | Publicerad på svenska 1.12.2020 kl. 10.15
Pressmeddelande 151/2020
En räddare.

I framtiden kommer extrema väderfenomen att öka räddningsväsendets uppgifter och binda personal när översvämningar, skogsbränder och åskstormar blir vanligare. I stället minskar räddningsväsendets uppgifter till följd av att till exempel antalet trafikolyckor minskar när klimatförändringen medför mildare vintrar, konstaterar man i räddningsväsendets omvärldsanalys. Även mediepublicitet är en del av räddningsväsendets omvärld.

En täckande bedömning av räddningsväsendets omvärld har blivit klar som en del av ett projekt som gäller räddningsväsendets och den civila beredskapens prestationsförmåga och grunder för planeringen av dessa. I omvärldsanalysen går man igenom nuläget av räddningsväsendets omvärld och bedömer hur nationella och internationella megatrender och förändringar kommer att påverka räddningsväsendets verksamhet inom den närmaste framtiden. I en separat rapport om medier som en del av räddningsväsendets omvärld presenteras dessutom synvinklar på hur medierna blir en del av räddningsväsendets dagliga verksamhet.

Förändringarna i omvärlden syns i framtiden i antalet olyckor

Enligt analysen kommer de vanligaste konsekvenserna av förändringarna att inom den närmaste framtiden synas som en ökning eller minskning av antalet olika olyckor eller risksituationer. Å ena sidan ökar till exempel extrema väderfenomen räddningsväsendets uppgifter och binder personal när översvämningar, skogsbränder och åskstormar blir vanligare. Å andra sidan minskar räddningsväsendets uppgifter, när till exempel antalet trafikolyckor minskar när klimatförändringen medför mildare vintrar. I framtiden kan olyckor koncentreras tydligare till vissa befolkningsgrupper och områden. 

Konsekvenserna av förändringarna kan också hänföra sig till den prestationsförmåga som krävs inom räddningsväsendet, såsom kraven på materiel eller kompetens eller personaldimensioneringen. Till exempel byggandet på höjden, som blir allt vanligare, och de nya materialen förutsätter ny kompetens och materiel av räddningsväsendet. Samtidigt framhävs behovet av myndighetssamarbete i glesbygden när långa avstånd ökar beredskapstiderna, och tillgången till kompetent arbetskraft försvåras.

Medierna är en strategiskt viktig del av räddningsväsendets omvärld

I rapporten om medier som en del av räddningsväsendets omvärld presenteras synvinklar på hur medierna blir en del av fältoperationer, räddarnas arbete, ledningens beslutsfattande, förtroendet för räddningsväsendet och säkerhetskommunikationen.

Med tanke på räddningsväsendets omvärld är medierna en viktig aktör också annars än som rapportör för olika olyckor och krissituationer. Medierna är en del av verksamheten i organisationer inom räddningsväsendet ända från utförandet av enskilda räddningsuppdrag till det strategiska beslutsfattandet inom och ledningen av hela räddningsväsendet. I synnerhet i samband med stora kriser och olyckor kan publiciteten i media sätta press på till exempel räddarnas psyke och ledningens beslutsfattande.

Mediernas roll bör beaktas som en del av kartläggningen av risker, strategin och kärnprocesserna inom räddningsväsendet. Att utveckla mediekompetensen bör dessutom vara en del av räddarutbildningen. 

I projektet som gäller prestationsförmågan utreds räddningsväsendets framtida behov

Räddningsväsendets och den civila beredskapens omvärldsanalys och rapporten om medier som en del av räddningsväsendets omvärld har genomförts i samband med projekthelheten Räddningsväsendets och den civila beredskapens prestationsförmåga och grunder för planeringen av dessa. Projektet består av sammanlagt tio arbetspaket.

Målet för projektet är att utreda hur räddningsväsendets och den civila beredskapens prestationsförmåga och tjänster nationellt och regionalt motsvarar omvärlden, riskerna och kundernas behov. Syftet med projektet är att skapa enhetliga verksamhetssätt med hjälp av vilka man kan svara på ändringarna i omvärlden och i riskerna. 

Projektet tillsattes den 4 februari 2020 och mandatperioden upphör den 31 december 2021. Projekthelheten är en del av genomförandet av reformen av räddningsväsendet.

Ytterligare information:

Tuula Kekki, forskningschef, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, tfn 040 157 7706, tuula.kekki@spek.fi (Räddningsväsendets omvärldsanalys)

Alisa Puustinen, specialforskare, Räddningsinstitutet, tfn 0295 453 533, alisa.puustinen@pelastusopisto.fi (Räddningsväsendets omvärldsanalys)

Janne Seppänen, professor, tfn 040 737 7320, janne@polemis.fi (Medierna som en del av räddningsväsendets omvärld)

Teija Mankkinen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 671, teija.mankkinen@intermin.fi (Projektet som gäller prestationsförmågan)

Det senaste

Pressmeddelande
Pressmeddelande
arbets- och näringsministerietinrikesministeriet Räddningsväsendet, 30.11.2022 16:04
lastning av långtradare. Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 9.11.2022 14:24
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 7.11.2022 16:52