Tillbaka

Ambulanspersonal möter våld i sitt arbete – ger ett forskningsprojekt en lösning på problemet?

Utgivningsdatum 7.3.2024 13.40 | Publicerad på svenska 7.3.2024 kl. 14.31
Pressmeddelande
Ambulanspersonal möter våld i sitt arbete – ger ett forskningsprojekt en lösning på problemet?

Åbo yrkeshögskola, Egentliga Finlands räddningsverk och Åbo universitet har startat ett forskningsprojekt som behandlar det våld som ambulanspersonal utsätts för i sitt arbete. Detta är det första projektet där syftet är att hitta lösningar på detta problem utifrån vetenskaplig kunskap, till exempel genom att utnyttja artificiell intelligens. Forskningsprojektet finansieras av Arbetarskyddsfonden.

Akutvården är en viktig del av samhällets övergripande säkerhet och dess betydelse ökar hela tiden. Mer än 800 000 utryckningar görs i Finland varje år. I och med centraliseringen av jourcentralerna kommer fler patienter att behandlas hemma i framtiden.

Enligt en undersökning utförd av fackföreningarna (n=1939) hade 97 procent av akutvårdspersonalen upplevt våld eller hot om våld i sitt akutarbete. Det våld som akutvårdare möter har en central inverkan på deras anställningstrygghet, välbefinnande samt viljan att stanna i branschen, men också på hela arbetsgemenskapen och den vård patienterna får.

– Det är värt att notera att verksamhetsmiljön för akutvården är helt utom kontroll, patienternas tidigare behandlingshistoria och eventuella riskbeteende är ofta okända, och reaktionerna från andra närvarande i situationen är också svåra att förutse. Forskningsprojektet kan ses som ett innovativt förhållningssätt till ett problem vars lösning är oundviklig, säger Åbo yrkeshögskola universitetslektor i akutvård, fil. dr Jani Paulin.

– Målet med projektet är att utveckla en riskidentifiering och hanteringsmetod för att främja akutvårdspersonalens arbetssäkerhet. Utvinning av registerdata och statistiska analyser baserade på artificiell intelligens producerar information om våldsamma situationer som ambulanspersonalen möter och de faktorer som förutsäger dem. Elektroniska vårdjournaler och naturliga språkbehandlingsmetoder möjliggör införandet av nya typer av stödsystem för övervakning och beslutsfattande inom social- och hälsovårdsbranschen, säger docent Laura-Maria Peltonen vid Åbo universitet.

Projektet lyfter ytterligare fram funktionerna i verksamhetsforskning.

– I multiprofessionella workshopar letar man efter lösningar där man noterar deltagarnas olika bakgrunder, utgångspunkter, arbetssätt och kunnande. I Delfoi-metoden ger expertbedömningar för sin del riktlinjer för modellens struktur. Syntesen av forskningsresultaten, utvecklingen och utvärderingen av våldsriskidentifieringen och hanteringsmetoden kommer att förverkligas i projektets sista fas, presenterar Paulin.

Enligt Vesa Jyrkkänen, servicechef för Egentliga Finlands räddningsverk, utsätts ambulanspersonal för våld i sitt arbete, men fenomenet är oklart. Undersökningar eller rapporteringsmetoder baserade på självrapporter ger ingen tillförlitlig bild om hur allmänt det är.

– Hittills har det forskats väldigt lite på möjliga lösningar på problemet. Vi behöver ny forskning om situationer där kunderna är våldsamma, så att vi kan förebygga och säkerställa en säker behandling i akutvården, framhåller Paulin.

I projektet bedrivs ett omfattande samarbete med bland annat nationella arbetsgruppen mot hot och våld inom akutvården och andra forskare. Arbetarskyddsinstitutet deltar också i projektet. Det tvååriga forskningsprojektet som koordineras av Åbo yrkeshögskola producerar ny kunskap för det finländska arbetslivet och ökar anställningstryggheten för personalen inom akutvården. 

Kontakter:

FT, ensihoidon yliopettaja Jani Paulin, Turun ammattikorkeakoulu, 040 355 0501, jani.paulin@turkuamk.fi

Palvelupäällikkö Vesa Jyrkkänen, Varsinais-Suomen pelastuslaitos, 040 188 2351, vesa.jyrkkanen@varha.fi

Dosentti, yliopistotutkija Laura-Maria Peltonen, Turun yliopisto, 050 477 1679, laura-maria.peltonen@utu.fi

Varsinais-Suomi

Det senaste