Tillbaka

Ny förordning och anvisning om övningar förtydligar utarbetandet av externa räddningsplaner och tillhörande övningar

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 27.12.2019 11.57
Pressmeddelande 114/2019

Inrikesministeriets nya förordning om externa räddningsplaner innehåller bestämmelser om räddningsverkets skyldighet att tillsammans med verksamhetsutövare göra upp en extern räddningsplan för sådana objekt som medför särskild risk och som definieras i räddningslagen.

Sådana objekt är till exempel stora kemikalieproduktionsanläggningar, kärnkraftverk och deponier för utvinningsavfall. I Finland finns det cirka 200 objekt som är skyldiga att göra upp en extern räddningsplan och öva regelbundet.

Syftet med räddningsplanen är att styra handlandet vid en eventuell storolycka. Förordningen baserar sig på direktivet om hantering av farliga kemikalier och explosiva ämnen (Seveso III-direktivet) och utvinningsavfallsdirektivet. Enligt direktiven ska räddningsplanen uppdateras och övningar genomföras vart tredje år.

Direktiven ger dessutom anvisningar om att man vid beredningen av räddningsplanerna ska höra de människor som bor och vistas i områden som påverkas av en eventuell storolycka. I praktiken ska räddningsverket tillsammans med verksamhetsutövaren utarbeta information om räddningsplanen, och informationen ska publiceras på räddningsverkets webbplats. Informationen ska också minst vart femte år sändas till personer och objekt i det område som påverkas av en eventuell storolycka.

Den nya förordningen påverkar inte innehållet i de gällande räddningsplanerna och inte heller intervallerna för när de ska uppdateras.

Den nya förordningen träder i kraft den 1 januari 2020 och ersätter den tidigare förordningen om externa räddningsplaner för objekt som medför särskild risk. Syftet med reformen har varit att förtydliga dels förordningen, dels räddningsverkens, tillsynsmyndigheternas och verksamhetsutövarnas ansvar.

Den anvisning för övningar som utarbetats till stöd för tillämpningen av förordningen är den första av sitt slag

Inrikesministeriet har gett ut en anvisning för övningar som stöd för tillämpningen av förordningen. I anvisningen anges bland annat minimikraven när det gäller övningar för storolyckor. I anvisningen ingår också förslag om olika övningsformer och anvisningar om hur man kan samla in respons efter övningen.

Syftet med anvisningen är att förenhetliga räddningsverkens övningsverksamhet och de tillsynskriterier som gäller regionförvaltningsverkens övningar.

Ytterligare information
Mirja Palmen, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 426, mirja.palmen@intermin.fi

Det senaste