Gå till aktuellt

Regeringens proposition om ordnandet av räddningsväsendet till riksdagen

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 8.12.2020 11.00
Pressmeddelande 155/2020
Räddare i bilen.

Från och med ingången av 2023 ska varje välfärdsområde och Helsingfors stad ordna räddningsväsendets tjänster inom sitt eget område. På samma sätt som för närvarande ska man vid tjänsteproduktionen kunna anlita avtalsbrandkårer. Den statliga styrningen förstärks inom räddningsväsendet.

Tisdagen den 8 december lämnade regeringen en proposition om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet till riksdagen.

– Denna reform handlar framför allt om fungerande basservice för människorna. Jag anser att det är viktigt att vi genom reformen kan förbättra jämlikheten på tjänsterna och att reformen, som har beretts under en lång tid, nu har gått vidare och överlämnats till riksdagen för behandling, säger inrikesminister Maria Ohisalo.

Målet är enhetliga och likvärdiga tjänster inom räddningsväsendet

I samband med reformen överförs ansvaret för att ordna räddningsväsendet från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena och Helsingfors stad, som likaså ansvarar för ordnandet av social- och hälsovården inom sina områden. Räddningsväsendet ska dock även i fortsättningen vara en separat sektor som fungerar parallellt med social- och hälsovårdsväsendet.

Syftet med reformen av räddningsväsendet är att producera allt enhetligare och på så sätt mer likvärdiga tjänster inom räddningsväsendet i hela landet. Räddningsväsendets närservice och ett täckande nätverk av brandstationer tryggas åtminstone på nuvarande nivå i hela landet.

– Räddningsväsendets grundläggande uppgift är att förbättra enskilda människors, olika gruppers och hela samhällets säkerhet. Detta är också utgångspunkten för reformen. Målet är att förbättra människors säkerhet genom att stärka räddningsväsendets system, säger inrikesminister Ohisalo.

Reformen av räddningsväsendet är en del av social- och hälsovårdsreformen. Målet är att räddningsverken också i fortsättningen vid sidan om räddningsväsendet även ska kunna utföra prehospital akutsjukvård och första insatsen. För närvarande sköter räddningsverken årligen cirka 500 000 uppdrag inom prehospital akutsjukvård. Genom samarbete tryggas även i fortsättningen kostnadseffektiv och högklassig prehospital akutsjukvård i hela landet.

En starkare nationell styrning förbättrar beredskapen för storolyckor

Genom reformen blir statens strategiska styrning i räddningsväsendet starkare. En starkare nationell styrning ska i fortsättningen trygga allt enhetligare tjänster på olika håll i Finland. Målet är också att utveckla räddningsväsendets verksamhet som ett riksomfattande system.

– Genom reformen av räddningsväsendet eftersträvas ett effektivare och mer ekonomiskt system. I och med reformen kan vi också bättre än för närvarande förbereda oss på oförutsedda hot, sällsynta storolyckor, undantagsförhållanden eller naturkatastrofer i hela landet, konstaterar räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka.

Den statliga styrningen ska genomföras så att statsrådet fastställer de nationella strategiska målen för räddningsväsendet. Statsrådet kan också besluta att koncentrera vissa av räddningsväsendets specialuppgifter till ett eller flera välfärdsområden. Varje välfärdsområde ska dock ordna de viktigaste tjänsterna inom räddningsväsendet inom sitt område.

Inrikesministeriet ska styra ordnandet av välfärdsområdenas och Helsingfors räddningsväsende. Styrningsförhandlingar som gäller ordnandet av räddningsväsendet ska föras årligen mellan välfärdsområdena och inrikesministeriet. I anslutning till inrikesministeriet ska dessutom inrättas en delegation för räddningsväsendet. De ministerier som ansvarar för styrningen av välfärdsområdena ska delta i delegationen, likaså välfärdsområdena. Styrningen ska vara interaktiv och basera sig på ett gemensamt kunskapsunderlag.

Välfärdsområdesfullmäktige, som väljs genom direkt val, ska besluta om räddningsväsendets servicenivå, som bör motsvara de nationella, regionala och lokala behoven och olycksriskerna. Regionförvaltningsverken ska bedöma räddningsväsendets servicenivå och svara för laglighetsövervakningen av räddningsväsendet.

De föreslagna välfärdsområdena inrättas så snart som möjligt efter det att lagarna har antagits och stadfästs. Lagarna ska träda i kraft stegvis så att den första delen träder i kraft den 1 juli 2021 och de sista delarna den 1 januari 2023. För att den föreslagna helheten ska träda i kraft krävs riksdagens godkännande.

Ytterligare information:

Sameli Sivonen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 4066 855, sameli.sivonen@vnk.fi
Kimmo Kohvakka, räddningsöverdirektör, tfn 0295 488 400, kimmo.kohvakka@intermin.fi
Ilpo Helismaa, regeringsråd, tfn 0295 488 422, ilpo.helismaa@intermin.fi

Det senaste

Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 18.1.2023 13:42
Pressmeddelande
inrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet Räddningsväsendet, 17.1.2023 12:31
En räddare på jobbet. Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 3.1.2023 9:14