Tillbaka

Propositionen om bekämpning av oljeskador och kemikalieolyckor kompletteras av tidsmässiga skäl

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 20.9.2018 15.10
Pressmeddelande 106/2018

Ett enhetligt paket som innehåller ändringar av räddningslagen är under behandling i riksdagen. En del av ändringarna gäller landskapsreformen och en del bekämpning av oljeskador och kemikalieolyckor, inrättande av skyddsrum och utbildning av dem som hör till avtalsbrandkårer. På grund av att riksdagsbehandlingen av landskaps- och vårdreformen har skjutits upp lämnade regeringen den 20 september en separat kompletterande regeringsproposition om den senare delen så att ändringarna kan träda i kraft enligt den planerade tidtabellen, dvs. vid ingången av 2019.

Avsikten är att de författningsändringar som landskapsreformen medför ska lämnas till riksdagen för behandling genom en separat regeringsproposition hösten 2018, varvid de ska behandlas samtidigt med andra regeringspropositioner som gäller landskaps- och vårdreformen.

Den kompletterande propositionen medför inga innehållsmässiga ändringar i propositionen om bekämpning av oljeskador och kemikalieolyckor, inrättande av skyddsrum och utbildning av dem som hör till avtalsbrandkårer.

Ytterligare information
Ilpo Helismaa
, regeringsråd, tfn 0295 488 422, ilpo.helismaa@intermin.fi

Det senaste