Tillbaka

Ledningsansvaret för bekämpning av oljeskador och kemikalieolyckor i den marina miljön ska överföras till Gränsbevakningsväsendet

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 15.3.2018 14.24
Pressmeddelande 26/2018

Gränsbevakningsväsendet ska i fortsättningen leda bekämpningen av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor till havs. Skyldigheterna i fråga om att inrätta skyddsrum och i synnerhet tillståndsprocesserna ska underlättas. Personalen hos avtalsbrandkårer förutsätts i fortsättningen ha en enhetlig utbildning. Dessa och de ändringar av teknisk karaktär som gäller landskapsreformen ingår i paketet om ändring av räddningslagen som regeringen lämnade till riksdagen den 15 mars.

Det operativa ledningsansvaret vid miljöolyckor på havsområden ska i enlighet med regeringsprogrammet överföras från miljöministeriet till inrikesministeriets förvaltningsområde, i praktiken till Gränsbevakningsväsendet. Gränsbevakningsväsendet svarar redan i dagens läge för sjöräddningsverksamheten. Samma beredskap ska i fortsättningen utnyttjas vid ledningen av bekämpningen av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor.

Den marina räddningsverksamheten såväl vid miljöolyckor som vid andra olyckor ska också i fortsättningen grunda sig på kostnadseffektiva lösningar, såsom på kombifartyg, och på nära samarbete mellan marina myndigheter, andra marina aktörer (såsom rederier) och frivilliga. För bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor ska det skapas en mer kostnadseffektiv och klarare operativ ledningsmodell, som på ett mångsidigare sätt är för närvarande kan utnyttja räddningsmyndigheternas lednings- och verkställighetsförmåga samt specialkompetens.

Ansökningsprocessen för tillstånd om befrielse från skyldigheten att inrätta skyddsrum görs smidigare

Avsikten är att i enlighet med regeringsprogrammet göra behandlingen av tillstånd för undantag i anknytning till inrättandet av skyddsrum smidigare och minska kostnaderna på grund av inrättande av skyddsrum. Skyldigheten att inrätta skyddsrum föreslås bli slopad helt och hållet i fråga om sådana byggnader som för närvarande i praktiken har beviljats befrielse på ansökan. Befrielsen föreslås gälla sådana byggnader av lätt konstruktion där inrättandet av skyddsrum skulle innebära särskilt höga kostnader i förhållande till byggkostnaderna för hela bygganden. Sådana byggnader är t.ex. ouppvärmda idrottsbyggnader, lagerbyggnader, ridhallar och plåthallar.

Beviljande av befrielse som grundar sig på prövning ska göras smidigare genom att beslutanderätt överförs till den myndighet som beviljar bygglovet. Beslutsfattandet är således närmare byggarna och sett ur sökandens synvinkel är myndighetsverksamheten tydligare, när beslut om undantag och lättnader alltid fattas av den myndighet som i kommunen beviljar bygglovet.

Avsikten är dessutom att ändra statsrådets förordning om skyddsrum så att det maximala avståndet till ett skyddsrum förlängs från 250 meter till 500 meter. Härigenom underlättas inrättandet av flera byggnaders gemensamma skyddsrum så att de kan betjäna större områden än för närvarande.

Enhetlig utbildning för personalen hos avtalsbrandkårer

Av personalen i bisyssla och avtalspersonalen ska det i fortsättningen krävas utbildning i enlighet med en läroplan fastställd av Räddningsinstitutet. Avsikten är att Räddningsinstitutet svarar för beredningen, uppdateringen och utvecklingen av läroplanen, utbildningen av utbildare, förandet av registret över utbildare samt produktionen av undervisningsmaterial. Målet är att förenhetliga utbildningen och främja en systematisk och effektiv kompetensutveckling för denna personal samt en enhetlig tillgång till räddningsväsendets tjänster i hela landet.

De ändringar som görs i samband med landskapsreformen syns också i räddningslagen

De stora principiella ändringarna i anslutning till landskapsreformen ingår i landskapslagen och i lagen om ordnande av räddningsväsendet som redan är under behandling i riksdagen. I räddningslagen ska det med anledning av landskapsreformen göras närmast ändringar av teknisk natur.

De ändringar som gäller landskapsreformen avses träda i kraft vid ingången av 2020, de övriga ändringarna vid ingången av 2019.

Ytterligare information

Ilpo Helismaa, regeringsråd, tfn 0295 488 422, ilpo.helismaa@intermin.fi

Det senaste