Tillbaka

Ny lag för förvaltningen av fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 23.9.2021 14.28
Pressmeddelande 117/2021
Europeiska unionens flagga.

Det stiftas en ny lag för förvaltningen av Europeiska unionens fonder för inrikes frågor. I lagen, som gäller programperioden 2021–2027, finns bestämmelser om förvaltningen av fondprogrammen och genomförandet av understödssystemet. Den 23 september lämnade statsrådet en proposition till riksdagen med förslag till lag om fonderna inom området för inrikes frågor. 

I lagen finns bestämmelser bland annat om grunderna för stödberättigande kostnader för projekt och verksamhet som beviljas stöd.

Syftet med propositionen är att förenkla förvaltningen av fonderna bland annat genom att införa förenklade kostnadsmodeller som i sin tur syftar till att minska den administrativa bördan för både stödtagarna och förvaltningsmyndigheten för fonderna, dvs. inrikesministeriet.

I propositionen föreslås att uppgifterna som revisionsmyndighet för fonderna överförs till finansministeriet, som också svarar för uppgifterna som revisionsmyndighet för Europeiska unionens regional- och strukturfonder.

Utkastet till proposition har beretts som tjänsteuppdrag vid inrikesministeriet. Beredningen har haft stöd av en arbetsgrupp som inrikesministeriet tillsatte den 3 juni 2019.

För programperioden 2021–2027 inrättas det tre fonder inom området för inrikes frågor: Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), Fonden för inre säkerhet (ISF) och, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik (BMVI).

Ytterligare information:
Nina Routti-Hietala, specialsakkunnig, tfn 0295 488 242, nina.routti-hietala@intermin.fi
Sanna Virtanen, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 300, sanna.virtanen@intermin.fi

Ytterligare uppgifter kan också begäras per e-post på adressen eusa@intermin.fi.

Det senaste

Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.2.2024 13:52
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 25.1.2024 14:18
Nyhet
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 19.1.2024 13:02
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 15.1.2024 15:00