Tillbaka

Finland utbildar 60 experter till att ge introduktion i användningen av utrustning och material i CBRN-hotsituationer

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THLinrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.11.2023 8.02
Pressmeddelande
Lentorahtin lastaus käynnissä.

Utbildningen ordnas som en del av rescEU-projektet för CBRN-lagerhållning, som inleddes i Finland i början av 2023. I projektet lagras personlig skyddsutrustning, mätinstrument, snabbtester, motgifter och läkemedel med vilka man förbereder sig på kemiska (C), biologiska (B), radiologiska (R) och nukleära (N) hot (CBRN). De första 30 experterna utbildas 2024 och resten 2025.

Social- och hälsovårdsväsendet och räddningsväsendet i de valda välfärdsområdena ombeds före utgången av november 2023 föreslå deltagare i kursen.  

Lagren är en av de rescEU-kapaciteter som finansieras av Europeiska kommissionen, som hör till EU:s civilskyddsmekanism och som har placerats i EU:s medlemsländer för att bemöta olika katastrofer.  Finlands projekt genomförs under ledning av inrikesministeriet av ett konsortium som består av social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Försörjningsberedskapscentralen och Strålsäkerhetscentralen. Utbildningen produceras av Räddningsinstitutet i samarbete med projektkonsortiet.

Introduktion är den huvudsakliga uppgiften 

Experternas huvudsakliga uppgift kommer att vara att introducera yrkespersoner inom räddnings- och hälsovårdsbranschen i det land som begärt bistånd via EU:s civilskyddsmekanism i att på ett säkert och effektivt sätt ta i bruk det rescEU CBRN-material och den utrustning som Finland skickat.

Vid olyckor och tillbud med CBRN-agenser är det viktigt att räddningspersonerna, förstavårdarna och andra som utbildningen riktar sig till kan ta på och av sig sin personliga skyddsutrustning på rätt sätt så att de själva undviker exponering och inte sprider kontaminationen. Man måste också öva användningen och underhållet av utrustning för mätning av strålning från radioaktiva ämnen, likaså testningen av biologiska agenser genom snabbtest. Det beräknas att tre till sex experter kommer att sändas till mållandet åt gången samtidigt som biståndet skickas. Experterna bör kunna resa inom 24−48 timmar från begäran om bistånd.

Den nationella beredskapen stärks 

Även om lagren och de experter som är insatta i det lagrade materialet i första hand bygger upp beredskap på EU-nivå, ökar den kapacitet som placerats i Finland också den nationella beredskapen och främjar myndighetssamarbetet och strukturernas funktion. Det är inte heller uteslutet att Finland kan bli tvunget att begära internationellt bistånd.

-    Genom att föreslå arbetstagare som deltagare i utbildningen och förbinda sig till nätverksbaserad verksamhet för utnämnda experter förbättrar välfärdsområdet sin beredskap och CBRN-kompetens på ett betydande sätt, säger överläkare Vesa Lund från beredskapsenheten vid social- och hälsovårdsministeriet.

-    Förutom i regionerna stärker den internationella erfarenheten beredskapen inför krävande CBRN-situationer i hela Finland. Experterna är en viktig resurs när det gäller beredskapen för att ta emot rescEU-kapaciteter också i Finland, konstaterar Ilona Hatakka, specialsakkunnig vid inrikesministeriets räddningsavdelning.  

Arbetsgivarens engagemang är viktigt

Det är viktigt att arbetsgivaren förbinder sig till att den expert som valts till utbildningen vid behov kan lösgöra sig från sina egna arbetsuppgifter för att arbeta i ett internationellt uppdrag, som brukar vara i 1–2 veckor. Under denna tid är expertens arbetsgivare Räddningsinstitutet, som också betalar lönen.

På grund av engagemanget ombeds välfärdsområdena föreslå sådana kursdeltagare som står i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande till välfärdsområdet. Ansökningsomgången 2024 riktar sig till följande välfärdsområden: Räddningsväsendet: HIKLU-området, Birkaland, Satakunta, Norra Österbotten, Egentliga Finland och Norra Savolax. Social- och hälsovårdssektorn: HUS, Birkaland, Satakunta, Norra Österbotten, Egentliga Finland och Norra Savolax.

Experter som behövs kan också finnas hos andra myndigheter, till exempel polisen, Tullen, Gränsbevakningsväsendet eller Försvarsmakten. Arbetserfarenhet av underrättelseinhämtning inom CBRN-området och identifiering av CBRN-agenser räknas som merit. När det gäller personalen inom hälso- och sjukvården är det en fördel att ha arbetserfarenhet av akutvård (prehospital akutsjukvård, jour, intensivvård eller arbete med infektionssjukdomar). Även tidigare internationella uppgifter och utbildningsuppgifter ger en god grund för att vara CBRN-expert i rescEU-uppdrag.

Utbildningen består av två kurser. Den första är en fem dagar lång grundkurs i internationell räddningsverksamhet vid Räddningsinstitutet i Kuopio i april 2024. En fyra dagar lång kurs i det lagrade CBRN-materialet och den lagrade CBRN-utrustningen ordnas i juni 2024. Motsvarande kurser ordnas under den första halvan av 2025.

Mer information:
Social- och hälsovårdsväsendets experter:
Vesa Lund, överläkare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 143, fornamn.efternamn@gov.fi

RescEU-projektet för CBRN-lagerhållning samt rescEU-uppdrag:
Ilona Hatakka, specialsakkunnig, inrikesministeriet, tfn 0295 488 224, fornamn.efternamn@gov.fi

Internationell räddningsverksamhet, rescEU-kursverksamhet och ansökningsprocess:
Jari Korpela, utbildningsplanerare, Räddningsinstitutet, tfn 0295 453 480, fornamn.efternamn@pelastusopisto.fi eller CP@pelastusopisto.fi

RescEU-projekt för CBRN-lagerhållning

Det senaste