Tillbaka

Finland skickar experthjälp inom internationell räddningsverksamhet till Moldavien

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 4.3.2022 10.33 | Publicerad på svenska 4.3.2022 kl. 15.51
Pressmeddelande 38/2022
Bild: Lisa Haster/EU 2020

Inrikesministeriet har beslutat sända tre experter till Moldavien för att hjälpa till med samordningen av det humanitära bistånd som människor som flyr från Ukraina behöver. Experterna reste från Finland på fredag morgon.

Genom beslut av inrikesministeriet sände Räddningsinstitutet den 4 mars tre experter till Moldavien som en del av Europeiska unionens civilskyddsmekanism (Union civil Protection Mechanism). Moldavien har begärt internationellt bistånd via mekanismen. Avsikten med den expertgrupp som sänts ut via EU:s civilskyddsmekanism är att delta i den multinationella samordningsgrupp som EU sänt ut.

Av de experter som Finland sänder ut deltar en i den operativa samordningen av biståndsverksamheten och två i expertgruppen för tekniskt stöd för samordningsgruppen. Enligt en preliminär bedömning varar uppgiften cirka tre veckor. Räddningsinstitutet är arbetsgivare för experterna.

Finland avsänder experthjälp aktivt

Internationell räddningsverksamhet är sådant lämnande av bistånd till utlandet som bygger på internationella överenskommelser och lagstiftning, samt mottagande av bistånd i Finland. Det är fråga om situationer till följd av naturkatastrofer eller katastrofer och olyckor orsakade av människan där landets egna resurser inte räcker till. Finland deltar i den internationella räddningsverksamheten genom Europeiska unionen och internationella organisationer. Dessutom genomförs internationell räddningsverksamhet inom ramen för bilaterala och multilaterala mellanstatliga avtal.

Det är inrikesministeriet som beslutar om lämnande av internationellt bistånd i anslutning till räddningsväsendet. Räddningsinstitutet ansvarar för utbildningen och rekryteringen av experterna, logistiken samt det praktiska genomförandet av den internationella räddningsverksamheten.

Ytterligare information:
Jari Korpela, utbildningschef, Räddningsinstitutet, tfn 029 545 3480
(ytterligare operativ information om uppdraget och den internationella räddningsverksamheten)
Pekka Tiainen, specialsakkunnig, inrikesministeriet, tfn 050 456 4477
(internationell räddningsverksamhet)

Det senaste