Tillbaka

Flera ändringar föreslås i räddningslagen och lagen om Räddningsinstitutet
Det föreslås att ansvaret för brandvarnare överförs från den boende till byggnadens ägare

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 22.9.2022 15.30
Pressmeddelande

Regeringen föreslår flera ändringar i räddningslagen och lagen om Räddningsinstitutet. Det föreslås till exempel att skyldigheten att till bostäder skaffa brandvarnare och hålla dem i skick ska överföras från den boende till byggnadens ägare.

Syftet med ändringarna i skyldigheten att skaffa brandvarnare och hålla dem i skick är att regleringen ska vara tydlig och att skyldigheterna ska fullgöras bättre än för närvarande. Konsekvenserna av den föreslagna lagändringen gäller i synnerhet flervåningshus och radhus där avsaknaden av brandvarnare eller det att brandvarnaren inte fungerar också påverkar grannbostädernas brandsäkerhet. Under remissbehandlingen fick ändringen av skyldigheten att skaffa brandvarnare och hålla dem i skick ett brett understöd.

Räddningsverket larmas årligen till 3 000 bränder som bryter ut i bostadsbyggnader. Enligt räddningsväsendets olycksfallsstatistik har det i nästan vartannat fall inte funnits någon fungerande brandvarnare i bostaden. Enligt uppskattningar saknas brandvarnare i cirka 20 procent av alla bostäder.  

Övriga föreslagna ändringar i räddningslagen och lagen om Räddningsinstitutet 

•    Till räddningslagen fogas bestämmelser om en delegation för civil krisberedskap.

•    Den reglering som gäller räddningsverkets tillsynsuppgift preciseras och till lagen fogas en ny bestämmelse om förutsättningarna för räddningsmyndighetens inspektioner medan ett byggprojekt pågår.

•    Bestämmelserna om avtalsbrandkårernas ställning vid produktion av räddningstjänster ändras på det sätt som lagstiftningen om välfärdsområden förutsätter.

•    Bestämmelserna om lägesbildsverksamheten inom räddningsverksamheten preciseras.

•    Till räddningslagen fogas bestämmelser om ledning av räddningsverksamheten, om bistånd och om planering av samarbetet inom ett samarbetsområde för räddningsverksamheten. 

•    Uppgifterna för inrikesministeriets räddningsmyndighet när det gäller ledningen av räddningsverksamheten på riksnivå kompletteras och preciseras. Dessutom kompletteras bestämmelserna om statens deltagande i upprätthållandet av den beredskap som räddningsväsendet behöver.

•    Befogenheterna för räddningsledare förtydligas så att de också ska kunna användas när en olycka är uppenbart överhängande.

•    Räddningslagens bestämmelser om rätt att få uppgifter och bestämmelserna om register, lagens definitioner m.m. preciseras och kompletteras. Dessutom preciseras bestämmelserna om ersättningen av kostnaderna för räddningsväsendet.

•    Till lagen om Räddningsinstitutet fogas en ny bestämmelse enligt vilken Räddningsinstitutet kan besluta om rätt att med stöd av yrkeskvalifikationer som förvärvats i en annan EU- eller EES-stat  vara verksam i en tjänst eller uppgift inom räddningsväsendet eller vara verksam som sotare eller jourhavande vid nödcentralen.

De föreslagna ändringarna ska huvudsakligen träda i kraft den 1 januari 2024. För ändringarna av skyldigheten att skaffa brandvarnare och hålla dem i skick föreslås dock en övergångsperiod på två år för att byggnadernas ägare ska kunna planera hur de i praktiken ordnar saken i varje byggnad.

Ytterligare information:

Ilpo Helismaa, regeringsråd, tfn 0295 488 422, ilpo.helismaa@govsec.fi

Det senaste