Tillbaka

Cirka 5,9 miljoner euro ur EU-fonderna för inrikes frågor till tretton projekt

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 1.2.2021 15.04
Pressmeddelande 11/2021
Euroopan unionin lippu.

I de nya projekt som finansieras med medel ur EU:s fonder för inrikes frågor främjas bland annat integrationen av kvotflyktingar, åtgärder i anslutning till återvändande av personer som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd, förnyandet av gränsbevakningens patrullfordon och dokumentläsare samt utvecklingen av polisens prestationsförmåga.    

På basis av de utlysningar av finansiering som ordnades i slutet av 2020 beviljas sju projekt EU-stöd ur asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och sex projekt ur fonden för inre säkerhet (ISF). AMIF-projekten beviljas sammanlagt cirka 5 miljoner euro i EU-stöd och ISF-projekten cirka 880 000 euro.

Utveckling av rådgivning om och åtgärder för återresa

I Migrationsverkets projekt Möjlig återresa (MAP) utvecklar man vid förläggningarna sakkunnig rådgivning, kartlägger särskilda behov hos de återvändande och främjar planeringen av återintegrationen efter återresan.

I Polisstyrelsens och Migrationsverkets samarbetsprojekt MAPPI 2, Digitalisering av den verkställande planen för avlägsnande ur landet, utvecklas åtgärder för återresa genom att en ny funktion som gäller förberedelser för verkställandet av en utlännings avlägsnande ur landet genomförs i det elektroniska systemet för hantering av utlänningsärenden (UMA). Samtidigt reformeras också förmedlingen av information till diskrimineringsombudsmannen om processen för avlägsnande ur landet.

Förutsättningarna för integration av kvotflyktingar utvecklas i flera projekt

I Blåbandsstiftelsen sr:s projekt för terminologiarbete för främjande av integrationen av kvotflyktingar utvecklas terminologi och definitioner på kvotflyktingars modersmål för centrala termer i det sociala trygghetssystemet i Finland samt om boende. Projektet Navigator 2.0, som genomförs av Finlands Flyktinghjälp rf, stärker bland annat beredskapen för mottagandet bland anställda inom den offentliga sektorn samt vuxna flyktingars förutsättningar för integration i den nya hemkommunen.

I projektet Delaktig vid närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland skapas modeller för att ta med kunder med flyktingbakgrund i planeringen av tjänster som stöder integration och för utveckling av kompetensen inom kundarbete.

I Migrationsverkets projekt för kvotflyktingar och placering i kommuner III genomförs ändringar i UMA-systemets funktioner och verktyg som gäller anhängiggörande av och beslutsfattande i kvotflyktingsärenden samt placering av kvotflyktingar i kommuner. Genom ändringsarbetena tryggas en smidigare och mer kvalitativ behandling av kvotflyktingsärenden, vilket snabbar upp kvotflyktingars ankomst till Finland.

Arbets - och näringsministeriets projekt Sylvia5 främjar tillgången till kommunplatser för flyktingar genom att stödja kommunerna i form av tilläggsstöd och ökad kunskap i frågor som gäller mottagande och integration.

Myndigheternas beredskap att bekämpa cyberbrottslighet förbättras

I Gränsbevakningsväsendets projekt skaffas nya dokumentläsare som används vid gränskontroller samt två tunga patrullbilar som används vid kontrollen av EU:s yttre gränser. Dessutom utvecklas utbildningsmiljön för gränssäkerhetsutbildningen genom en total renovering av den pistolbana som Gräns- och sjöbevakningsskolan besitter. Genom projektet förbättras skjutbanans funktionalitet och säkerhet.

Polisstyrelsens projekt för utveckling av polisens kapacitet (POSUKE) utvecklas det mörkerseende som behövs i bekämpningen av terrorism och i andra krävande situationer. Genom Polisyrkeshögskolans projekt för specialiseringsstudier för bekämpning av cyberbrottslighet (Kyber-EOP) förbättras myndigheternas kunskaps- och kompetensbaserade beredskap att bekämpa cyberbrottslighet. Syftet med projektet är att utveckla och öka utbildningsutbudet inom cyberbranschen och starta en specialiseringsstudiehelhet inom bekämpning av cyberbrottslighet höstterminen 2022.

Dessutom bereds ett stödbeslut för ett projekt vid Birkalands räddningsverk som utvecklar räddningsväsendets CBRNE-beredskap (C=kemiska ämnen, B=biologiska patogener, R=radioaktiva ämnen, N=kärnvapen, E=explosiva ämnen) och myndigheternas operativa funktionsförmåga med hjälp av utbildning.

Ansökningsomgångarna för AMIF- och ISF-fonderna pågick den 5–30 oktober 2020. Under AMIF-fondens ansökningsomgång inkom 11 ansökningar och under ISF-fondens ansökningsomgång sju ansökningar. Ur AMIF-fonden söktes sammanlagt cirka 7,4 miljoner euro i EU-stöd och ur ISF-fonden cirka en miljon euro.

Ytterligare information:
Kristiina Mauriala, specialsakkunnig, tfn 0295 488 275, kristiina.mauriala@intermin.fi (AMIF, återvändande)
Iikka Saunamäki, specialsakkunnig, tfn 0295 488 267 iikka.saunamaki@intermin.fi (AMIF, integrationen av kvotflyktingar)
Riika Väliahde, specialsakkunnig, tfn 0295 488 257, riika.valiahde@intermin.fi (ISF)

Det senaste

Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 25.1.2024 14:18
Nyhet
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 19.1.2024 13:02
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 15.1.2024 15:00
Kolumn
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 20.12.2023 15:42