Tillbaka

Ansvaret för brandvarnare överförs från den boende till byggnadens ägare

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 23.3.2023 14.36
Pressmeddelande

Det ska göras flera ändringar i räddningslagen och lagen om Räddningsinstitutet. Till exempel överförs anskaffningen och underhållet av brandvarnare i bostäder från den boende till byggnadens ägare från ingången av 2026.

Syftet med de lagändringar som gäller anskaffningen och underhållet av brandvarnare är att regleringen ska vara tydlig och att skyldigheterna ska fullgöras bättre än för närvarande. Enligt uppskattningar finns det för närvarande ingen brandvarnare i cirka 20 procent av bostäderna.

Lagändringen påverkar i synnerhet flervåningshus och radhus där avsaknaden av brandvarnare eller det att brandvarnaren inte fungerar också påverkar grannbostädernas brandsäkerhet. I beredningsskedet har lagändringen fått brett stöd av olika berörda grupper. Lagen träder i kraft vid ingången av 2024 med en övergångsperiod på två år så att byggnadsägarna kan planera hur saken ska ordnas i praktiken.

Det görs också andra ändringar i räddningslagen och lagen om Räddningsinstitutet

Syftet med de ändringar som görs i räddningslagen och lagen om Räddningsinstitutet är att revidera lagarna så att kapaciteten och resurserna hos räddningsväsendet och nödcentralerna säkerställs och de nationella och regionala behoven beaktas.

Lagarna kommer att ändras bland annat på följande sätt:

  • Inrikesministeriet inrättar en delegation för civil beredskap som stöder inrikesministeriet i utvecklingen av räddningsväsendet i hela landet och i samordningen av verksamheten med andra ministerier och olika sektorer.
  • Definitionen av öppen eld förtydligas i syfte att förenhetliga tillämpningspraxis.
  • Den reglering som gäller räddningsmyndigheternas tillsynsuppgift preciseras och till lagen fogas en ny bestämmelse om förutsättningarna för räddningsmyndigheternas inspektioner medan ett byggprojekt pågår.
  • Välfärdsområdena kan även i fortsättningen producera tjänster som hör till räddningsverksamheten genom att skaffa dem av avtalsbrandkårer i enlighet med lagstiftningen om välfärdsområden.
  • Bestämmelserna om lägesbildsverksamheten inom räddningsväsendet preciseras. 
  • Till räddningslagen fogas bestämmelser om ledning av räddningsverksamhet, lämnande av bistånd och planering av samverkan i ett samarbetsområde.
  • Uppgifterna för inrikesministeriets räddningsmyndighet när det gäller ledningen av räddningsverksamheten på riksnivå kompletteras och preciseras.
  • Befogenheterna för räddningsledare förtydligas så att de också ska kunna utövas vid en uppenbart överhängande olycka.
  • I fortsättningen beslutar Räddningsinstitutet om rätten att med stöd av yrkeskvalifikationer som förvärvats i en annan EU- eller EES-stat vara verksam i en tjänst eller uppgift inom räddningsväsendet, som sotare eller jourhavande vid nödcentralen.

De lagändringar som gäller välfärdsområdenas räddningsverksamhet träder i kraft den 1 april 2023 och de övriga ändringarna vid ingången av 2024.

Ytterligare information:
Ilpo Helismaa, regeringsråd, tfn 0295 488 422, fornamn.efternamn@govsec.fi

Det senaste