null Endast små brister vid inspektion av escape rooms

Endast små brister vid inspektion av escape rooms

24.11.2023 10.14

I höstas inspekterade räddningsverken i Nyland särskilt escape rooms. Föregående inspektion genomfördes 2019, då den genomfördes på riksnivå.

Syftet med höstens inspektion var att granska nuläget och utvecklingen av säkerheten i escape rooms i Nyland. Sammanlagt 28 escape rooms inspekterades. En del av inspektionerna gjordes i samarbete med Tukes.

Räddningsverken har inte fått kännedom om några betydande olyckor i escape rooms. Syftet med inspektionen är i första hand att förebygga eventuella riskfaktorer och brister. Escape rooms har också inspekterats regelbundet mellan 2019 och 2023.

Under höstens inspektionsrunda observerades att särskild uppmärksamhet hade ägnats åt rummens egen beredskap, eftersom det i detta avseende fanns något att anmärka om i endast cirka 10 procent av objekten. Vid ungefär vartannat objekt fanns det något att anmärka om vad gäller säker utrymning, men största delen av dessa anmärkningar gällde utrymningsskyltar som i allmänhet är lätta och snabba att reparera. Vid cirka vart tredje objekt fanns det något att anmärka om beträffande utrustning och anordningar, till exempel primärsläckningsutrustning. Brandinspektörerna gjorde också enstaka observationer om elinstallationer.

Jämfört med den föregående inspektionen 2019 visar resultaten att säkerheten i escape rooms har förbättrats under årens lopp.

Räddningsverken i Nyland tackar verksamhetsutövarna för det smidiga samarbetet vid ordnandet av inspektionsrundan.