Tillbaka

En ny lag om förvaltningen av EU:s fonder inom området för inrikes frågor träder i kraft

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2021 15.22
Pressmeddelande 166/2021

Republikens president stadfäste den 16 december 2021 lagen om förvaltning av programmen för fonderna inom området för inrikes frågor och genomförande av understödssystemet. Lagen träder i kraft den 22 december 2021.

I lagen finns bestämmelser om grunderna för det nationella systemet för beviljande av understöd ur Europeiska unionens fonder inom området för inrikes frågor och om de bestämmelser som behövs för förvaltningen av fondernas program under programperioden 2021–2027. I lagen ingår också övergångsbestämmelser för programperioden 2014—2020.

Lagen förenklar förvaltningen av fonderna bland annat så att förenklade understödsformer, till exempel engångsersättningar, kan tillämpas bredare. Målet är att minska understödsmottagarnas och förvaltningsmyndigheternas administrativa arbete och fokusera på resultaten av den verksamhet som stöds med fondmedlen. 

Programmen förvaltas av inrikesministeriet och programverksamheten kontrolleras av finansministeriet.

För programperioden 2021–2027 har inrättats tre fonder inom området för inrikes frågor: Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), Fonden för inre säkerhet (ISF) och, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik (BMVI). Syftet med fonderna är bland annat att bidra till hanteringen av invandringsfrågor, förebygga fenomen som försämrar säkerheten och stödja säkerheten vid EU:s yttre gränser.

Mer information: 
Nina Routti-Hietala
, specialsakkunnig, tfn 0295 488 242, nina.routti-hietala@govsec.fi
Sanna Virtanen, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 300, sanna.virtanen@govsec.fi

Ytterligare uppgifter kan också begäras per e-post på adressen eusa.sm@govsec.fi.

Det senaste