Skip to Content

Vaaralliset kemikaalit

Vaarallisten kemikaalien käsittelyyn liittyvien säädösten ja valvonnan tarkoituksena on ehkäistä ja torjua vaarallisten kemikaalien sekä räjähteiden valmistuksesta, käytöstä, siirrosta, varastoinnista, säilytyksestä ja muusta käsittelystä aiheutuvia henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkoja.

Vaarallisilla kemikaaleilla tarkoitetaan aineita ja valmisteita, jotka ovat:

Palo- ja räjähdysvaarallisia Palo-ja räjähdysvaarallisten aineiden merkki Syövyttävien aineiden merkki.    
Terveydelle vaarallisia Välittömästi myrkyllisen aineen merkki Vakavan terveydenvaaran merkki Säteilyvaara. Säteilyvaara.
Ympäristölle vaarallisia Ympäristölle vaarallisten aineiden merkki      

Vaarallisten kemikaalien säilytys ja varastointi sekä ilmoitusvelvollisuuden selvittäminen

Kemikaali-ilmoitus Helsingin pelastuslaitokselle tehdään ilmoituslomakkeella. Ilmoitus pitää tehdä kuukausi ennen toiminnan aloittamista tai kemikaalien käyttöönottoa. Täytetty ilmoituslomake liitteineen toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen pel.kemikaalitiimi@hel.fi

Mikäli sähköisen lomakkeen toimittaminen ei ole mahdollista, lomakkeen voi postittaa:

Helsingin kaupunki
Pelastuslaitos/Kemikaalitiimi
PL112
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Myös toiminnan muutoksista tulee tehdä muutosilmoitus ilmoituslomakkeella osoitteeseen pel.kemikaalitiimi@hel.fi.

Ilotulitteet ja räjähteet

Yleistä turvallisuustietoa ilotulitteista kerrotaan täällä.

Kuluttajille tarkoitettujen ilotulitteiden yksityisestä käytöstä on ilmoitettava vähintään viisi vuorokautta ennen tapahtumaa pelastusviranomaiselle. Pelastusviranomainen voi asettaa toiminnalle turvallisuuden kannalta tarpeellisia ehtoja ja rajoituksia tai kieltää sen.

Ilmoitus Helsingin pelastuslaitokselle tehdään sähköisellä ilmoituslomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen pel.tapahtumat@hel.fi

Kirjeitse lomakkeen voi lähettää:

Helsingin kaupunki
Pelastuslaitos / Yleisötapahtumien valvonta
PL 112
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta saa käyttää luokan F2 ja F3 ilotulitteita uudenvuodenyönä kello 18:00-02:00 välisenä aikana.

Ilotulitteiden myynti ja varastointi kaupan yhteydessä

Ilotulitteiden myynti kuluttajalle on kielletty 1.12-26.12 ellei ostajalla ole pelastusviranomaisen päätöstä.

Ilotulitteiden myynti ja varastointi kaupan yhteydessä edellyttää pelastusviranomaisen päätöksen. Tee ilmoitus viimeistään kuukautta ennen toiminnan aloittamista. Toimita ilmoitus osoitteeseen pel.kemikaalitiimi@hel.fi Helsingin alueella. Muiden laitosten yhteystiedot löytyvät laitosten omilta verkkosivuilta.

Jos kyseessä on kohde, josta on jo aiemmin tehty ilmoitus ja päätös, katso kohta "Suppea ilmoitusmenettely". Muussa tapauksessa tee ilmoitus kirjallisesti lomakkeella Ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä (laaja ilmoitusmenettely)

Ilmoitukseen on liitettävä mittakaavaan 1:1000 tai 1:2000 laadittu asemapiirros, josta ilmenee:

 • liikkeen sijainti
 • lähiympäristö 100 m säteellä rakennuksineen
 • liikerakennuksen ulkopuolelle suunniteltujen varastosuojien sijainti

Lisäksi ilmoituksessa tulee olla mittakaavaan 1:50 tai 1:100 laaditut piirustukset, joista käy selville varastosuojien sijainti sekä rakennepiirustukset, jos varastosuojan rakenne ei täytä standardin SFS 4399 vaatimuksia.

Pelastuslaitos tekee ilmoituksen perusteella päätöksen, jossa vahvistetaan:

 • paikka, jossa varastointia saa harjoittaa
 • varastoitavien ilotulitteiden suurimmat sallitut määrät ja luokat
 • varastointipaikat ja -tavat
 • muut mahdollisesti asetetut ehdot

Pelastuslaitoksen vastuulla on tarkistaa ilotulitteiden myynnin ja varastoinnin järjestelyt. Ilotulitteiden myyntiä ja varastointia koskevat keskeiset vaatimukset on koottu Omavalvontatarkastus-lomakkeelle.

Suppea ilmoitusmenettely

Jos kyseessä on kohde, josta on aiemmin tehty ilmoitus ja päätös, voit tehdä ilotulitteiden varastoinnista suppean ilmoituksen.

Keskeiset edellytykset suppean ilmoitusmenettelyn käyttöön:

 • varastointi-ilmoitus ja -päätös on tehty aiempina vuosina
 • aiempi pelastusviranomaisen päätös on saatavilla (pakollinen liite)
 • toiminnanharjoittaja on sama kuin ilmoittaja
 • myynti ja varastointi tapahtuvat samalla ajanjaksolla kuin aiemmin
 • myyntipisteen ja varaston järjestelyt ovat aiemman ilmoituksen ja päätöksen mukaisia

Kaikkien edellytysten täyttyessä voit tehdä ilmoituksen lomakkeella Ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä (suppea ilmoitusmenettely)

Säädösperusteet:

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005, 63-64§
Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta 819/2015, 45-47§

Öljylämmityslaitteistot

Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaan kaikki tärkeällä pohjavesialueella olevat öljysäiliöt on tarkastettava määrävälein. Säiliöt on tarkastettava ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluessa käyttöönotosta. Seuraavat tarkastusajat määräytyvät säiliön kunnon perusteella:

A-luokka: Metallisäiliö 5 vuoden päästä, muu kuin metallisäiliö 10 vuoden.

B-luokka: 2 vuoden välein.

C-luokka: Poistettava käytöstä viimeistään 6 kuukauden kuluttua, jollei pelastusviranomainen erityisistä syistä anna poiketa tästä tai vaadi tiukempaa aikamäärettä.

D-luokka: Poistettava välittömästi käytöstä.

Muualla kuin tärkeillä pohjavesialueilla käytössä olevat maanalaiset öljy-, polttoaine- ja muut kemikaalisäiliöt on tarkastettava ensimmäisen kerran 15 vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta, toisen kerran 10 vuoden kuluessa edellisestä tarkastuksesta ja siitä eteenpäin viiden vuoden kuluessa edellisestä tarkastuksesta, ellei säiliön kuntoluokituksen vuoksi ole tarpeen tehdä tarkastusta useammin. Maanpäälliset ja sisätiloissa sijaitsevat öljysäiliöt suositellaan tarkastettavaksi edellä olevien määräaikojen mukaisesti.

Öljylämmityslaitteiston käyttöönotosta on ilmoitettava pelastusviranomaiselle. Helsingissä osoite on pel.kemikaalitiimi@hel.fi  

Experts on chemical safety

Joint email address: pel.kemikaalitiimi@hel.fi

The on-call fire inspector

The on-call fire inspector
09 310 31203
palotarkastaja@hel.fi

The on-call fire inspector answers Helsinki residents’ questions about fire safety Mon–Fri at 9.00–11.00 and 12.00–14.00 and by email at palotarkastaja@hel.fi Mon–Fri at 9.00–15.00.

If you have any questions about a specific fire inspection, please contact the fire inspector who carried out the inspection directly. You can find the contact information in, for example, the fire inspection report.