null Pandemin utmanade räddningsverket 2021, men satte inte stopp för utvecklingsarbetet

Pandemin utmanade räddningsverket 2021, men satte inte stopp för utvecklingsarbetet

Utgivningsdatum 15.2.2022 15.40
En räddningsstations fordonshall fotograferat utifrån.
Bokslutet 2021 för Räddningsverket i Östra Nyland visade på ett överskott.

År 2021 på Räddningsverket i Östra Nyland präglades av utmaningar som coronapandemin förde med sig. Utmaningarna tacklades genom att ta i bruk nya handlingsmodeller och satsa på personalens välmående. Räddningsverkets resultat visade på ett överskott.

  – Pandemin förhindrade oss inte från att utveckla verksamheten och intensifiera samarbetet med olika samarbetspartners och intressentgrupper, konstaterar räddningsdirektör Peter Johansson.

Räddningsdirektör Peter Johansson
Peter Johansson, räddningsdirektör vid Räddningsverket i Östra Nyland.

 ​​​​​​Det här visar bokslutet och verksamhetsberättelsen för Räddningsverket i Östra Nyland år 2021. Bokslutet presenteras för den regionala räddningsnämnden 22.2.2022. Bokslutet visar att räddningsverkets resultat för år 2021 landade på ett överskott på 392 360, 91 euro. Som jämförelse visade bokslutet för 2020 på ett underskott på 195 238,99 euro.

Tidigare år har man gjort investeringsreservationer på eventuellt överskott. Det här har lett till att finansieringen för kommande investeringar har varit delvis avklarad och den summa som återbärs till medlemskommunerna har varit mindre. Nu görs inga investeringsreservationer.

Räddningsverket fakturerar medlemskommunsandelar på basen av budgeten. Skillnaden antingen återbärs eller tilläggsfaktureras i efterskott. Medlemskommunernas andelar baseras dels på invånarantalet, dels på riskfaktorer. Enligt bokslutet utlovas medlemskommunerna en återbäring på sammanlagt 948 044 euro.

Satsningar på personalens ork

Den pågående pandemin ledde till att räddningsverket fäste särskild uppmärksamhet på personalens arbetsförmåga år 2021.

– En del av räddningsverkets uppgifter ordnades på nya, innovativa sätt, och i år satsar vi mer på att utveckla och effektivera. Även samarbetet med de övriga räddningsverken i Nyland har effektiverats, berättar Peter Johansson.

2021 var ett tufft år för räddningsverksamhetens interna verksamhet. Corona satte sin prägel på verksamheten och till exempel arrangerandet av fortbildningar var en utmaning. Ett av räddningsverksamhetens uppgiftsområdes mål var att förbättra den frivilliga personalens handlingsförutsättningar. Målet mäts genom enheternas utryckningssäkerhet och personalstyrka. Genom att rekrytera mer personal till den halvordinarie verksamheten har både utryckningssäkerheten och personalstyrkan förbättrats.

Brandundersökningar och övervakning av brandriskabelt boende utvecklades

Inom uppgiftsområdet förebyggande av olyckor har man målmedvetet utvecklat övervakningen av så kallat brandriskabelt boende samt samarbetet mellan olika instanser. Från och med 2021 fokuserar en brandinspektör i huvudsak på övervakning av brandriskboende och utveckling av boendesäkerhet. Samarbetet med bland annat socialsektorn har intensifierats och framför allt inom socialsektorn har antalet förfrågningar om bostäder med hög brandrisk ökat.

I början av 2021 togs en ny organisationsmodell i bruk för brandundersökningar, vilket ledde till att alla tjänsteinnehavare inom uppgiftsområdet gör brandundersökningar. Procentuellt räknat är Räddningsverket i Östra Nyland det räddningsverk som undersöker flest byggnadsbränder i hela landet. Den information som brandundersökningar ger används till att utveckla räddnings- och övervakningsverksamheten. Dessutom kan säkerhetsinformation och resurser riktas mer ändamålsenligt.

Akutvårdens patienter nöjda

Inom akutvården nåddes patienterna i huvudsak inom den tid som akutvårdens krav på servicenivå förutsätter. På landsbygden överskreds målen något. Samhällsstrukturen i östra Nyland gör det väldigt krävande att uppnå målsättningarna på landsbygden.

I slutet av 2021 svarade akutvårdens patienter och klienter på en kundförfrågan. 200 personer svarade på förfrågan och responsen var i huvudsak positiv. Kunderna bedömde servicen på skalan 1–5 och på alla delområden var slutvitsordet mellan 4 och 5. Utgående från kundresponsen kommer akutvården i fortsättningen att satsa särskilt på att utveckla personalens språkkunskaper och i allt högre grad ta de anhöriga i beaktande. Personalen ska även bli bättre på att presentera sig vid akutvårdsuppdrag.

Bokslutet och verksamhetsberättelsen presenteras för den regionala räddningsnämnden 22.2.2022. Därefter går de till stadsstyrelsen och vidare till stadsfullmäktige i Borgå för godkännande.

Föredragningslista 22.2.2022 (du förflyttas till Borgå stads tjänst)