Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

En förstudie om översyn av lagen om nödcentralsverksamhet inleds

Inrikesministeriet har inlett en förstudie om behoven att se över lagen om nödcentralsverksamhet. Syftet med projektet är att kartlägga behoven att ändra lagstiftningen i synnerhet när det gäller nödcentralsverksamheten, styrningen av verksamheten, Nödcentralsverkets register samt förvarandet och utlämnandet av uppgifter. Avsikten är att samtidigt utreda andra ändringsbehov i anslutning till lagstiftningen om nödcentraler.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 3.5.2019 14:57

Sju personer fick livräddningsmedalj

Republikens president förlänade den 29 mars sju meriterade personer livräddningsmedalj. Livräddningsmedalj förlänas såsom erkänsla för en synnerligen modig eller rådig handling eller för en handling som utförts med fara för eget liv och genom vilken en annan människas liv räddats ur hotande fara.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 29.3.2019 11:30

Finland sänder experthjälp till Moçambique för att bistå i katastrofläget efter cyklonen Idai

Finland har svarat på biståndsbegäran som kommit via FN:s kontor för samordning av humanitära frågor och Europeiska unionens civilskyddsmekanism genom att sända experthjälp till Moçambique. Inrikesministeriet har beslutat att sända en finländsk ICT-specialist till Moçambique för att bistå i återuppbyggandet av datakommunikationerna. Finland har också erbjudit andra experters hjälp till behandlingen av översvämningsskadorna. Räddningsinstitutet ansvarar för de praktiska arrangemangen då experter sänds ut.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 21.3.2019 14:03

Kartläggning av utrymningssäkerheten i rymningsrum blev klar

I januari bad inrikesministeriet räddningsverken att kartlägga utrymningssäkerheten i s.k. rymningsrum eller rymningsspel (escape room) i deras områden. Utredningen genomfördes i samarbete med Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) som övervakar konsumenttjänsternas säkerhet. Bakgrunden till utredningen var en brand i Polen i början av januari där fem personer omkom och en person skadades allvarligt.
Nyhet Tukesinrikesministeriet Räddningsväsendet, 28.2.2019 9:39