Hyppää sisältöön

Rakenteellisen paloturvallisuuden ja maankäytön ohjauksen asiantuntijatiimimme vastaa koko pelastustoimialueen (Vantaa, Nurmijärvi, Tuusula, Kerava, Järvenpää, Pornainen, Hyvinkää, Mäntsälä) suunnittelijoiden ohjauksesta, rakennusvalvontayhteistyöstä sekä maankäytön ohjauksesta kuntien kaavoitusyksiköihin.

Asiantuntijoidemme antama ohjaus pohjautuu pelastuslakiin, jossa kantavana teemana on asukkaiden ja työntekijöiden turvallisuuden varmistaminen, sekä pelastus- ja ensihoitohenkilöstön toimintamahdollisuuksien turvaaminen. Asiantuntijatiimillä on myös vahva osaaminen asetuksen rakennusten paloturvallisuudesta soveltamisessa käytäntöön.

Rakenteellinen paloturvallisuus ja maankäytönohjausryhmän yhteystiedot löydät sivun alalaidasta kunnittain. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@vakehyva.fi.


Ohjeita rakennushankkeille

Pelastusviranomaisen ohjeita rakennushankkeiden rakenteellisen paloturvallisuuden ja henkilöturvallisuuden suunnitteluun.
 

RAKENNUSTYÖMAIDEN PALOTURVALLISUUS Tässä ohjeessa määritellään palotekniset minimivaatimukset ja tärkeimmät suositukset yli 12- kerroksisiksi suunniteltujen rakennusten työmaille Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella.
JÄLKIASENNUSHISSIN, KAIDEHISSIN TAI VASTAAVAN TASONOSTIMEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS ASUINRAKENNUKSEEN Ohjeessa kuvataan riittävät turvallisuusvaatimukset jälkiasennettavien hissien tai vastaavien tasonostimien osalta.
PALO-OSASTOIVAT OVET JA LUUKUT Pelastusviranomaisen näkemys palo-osastoivien ovien ja luukkujen toteutuksista, silloin kun ei käytetä tyyppihyväksyttyä tuotetta. HUOM. Rakennustuotteen paikallisesta hyväksyttämisestä ja sen ohjausprosessista vastaa rakennusvalvontaviranomainen.
VÄESTÖNSUOJIEN RAKENTAMISVELVOLLISUUS KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUKSISSA Ohjeessa pelastusviranomaisen näkemys, kuinka väestönsuojamitoitusta voidaan käsitellä koulu- ja päiväkotirakennushankkeissa.
VÄESTÖNSUOJIEN VIESTI- JA TELELAITTEET
S1, S2 ja kalliosuojien viestiyhteysvaatimukset

 
Ohje määrittää riittävän tason väestönsuojien teleyhteyksille.
SAMMUTUSVESIHUOLLON VEDENOTTORAKENTEET, VEDENOTTOTARVE JA SUUNNITTELUOHJEET Ohjeessa kuvataan riittävän sammutusveden turvaaminen pelastuslaitoksen käyttöön.
KUIVA- JA MÄRKÄNOUSUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTTAMINEN Ohje määrittää toteutuksen, kuinka sammutusveden siirtoon käytettävät rakenteet tulee suunnitella ja toteuttaa.
PIENMOOTTORIKULKUNEUVOJEN SÄILYTYS YLEISISSÄ TILOISSA Pienmoottorikulkuneuvojen turvallisen sijoittamisen perusteet.
JÄTEASTIOIDEN PALOTURVALLISUUS Ohje jäteastioiden paloturvalliseen sijoittamiseen. Tämän ohjeen lisäksi on syytä huomioida paikalliset jätehuoltomääräyksen ja rakennusjärjestys, jotka voivat määrittää asiaan vaateita.
ILMOITUS VÄESTÖNSUOJASTA - LOMAKE Uudisrakentamisen tai muutostöiden yhteydessä tulee pelastusviranomaiselle toimittaa Ilmoitus väestönsuojasta -lomake.
KEMIKAALIVUOTOJEN JA SAMMUTUSJÄTEVESIEN HALLINTA - OPAS Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ohje sammutusjätevesien hallintaan.
ALKUSAMMUTUSKALUSTON SIJOITTAMINEN RAKENNUKSEEN Ohje riittävän alkusammutuskaluston sijoittamiseen rakennukseen.
PALOILMOITTIMEN JA SPRINKLERIN TILAPÄINEN IRTIKYTKENTÄ Ohjeessa kuvataan toiminnot tilapäisissä irtikytkennöissä pelastustoimen laitteiden osalta.
SUURTEN TYÖMAAPARAKKIEN JA PARAKKIKOKONAISUUKSIEN PALOTURVALLISUUS Ohjeessa määritetään parakkikokonaisuuksien turvallisuusjärjestelyt.
VIRVEN SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN UUDISRAKENTAMISEN YHTEYDESSÄ Erillisverkot Oy ohje Viranomaisradioverkko VIRVE toteuttamiseen uudisrakennuskohteisiin.
P3 PIENTALON PALOKORTTI Rakennusvalvonnan ohjekortissa opastetaan paloluokassa P3 rakenteellisen paloturvallisuuden järjestelyitä.

PELASTUSTIEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

Ajouramallit (.veh-tiedostot):
Nostolava
Pelastusykskkö
Ensihoitoyksikkö

Ohje pelastustien suunnitteluun ja toteutukseen.
VIRVE SISÄTILAKUULUVUUDEN TOTEUTTAMINEN KOHTEISIIN, JOISSA ON VIRVE Erillisverkot Oy ohje Viranomaisradioverkko VIRVE toteuttamiseen olemassa oleviin kohteisiin.
VIRVE SISÄTILAKUULUVUUDEN TOTEUTTAMINEN UUSIIN KOHTEISIIN Erillisverkot Oy ohje Viranomaisradioverkko VIRVE toteuttamiseen uusiin kohteisiin
TILAPÄISMAJOITUKSEN TURVALLISUUJÄRJESTELYT Ohjeessa kuvataan pelastusviranomaisen näkemys turvallisesta tilapäismajoituksesta poikkeavissa tiloissa.
PELASTUSLAITOKSEN VALVONTAOHJE VASTAANOTTOKESKUKSIIN TAI MUIHIN VASTAAVIIN YKSIKÖIHIN (tulossa) Ohje määrittää turvallisen toteuttamisen tason vastaanottokeskuksiin tai muihin vastaaviin toimintayksiköihin.
ERITYISEEN PALOTARKASTUKSEEN VALMISTAUTUMINEN – OHJE VASTAAVILLE TYÖNJOHTAJILLE Ohjeessa opastetaan rakennushankkeen vastaavaa työnjohtajaa, kuinka tulee valmistautua erityiseen palotarkastukseen.
AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMIEN PALOTURVALLISUUS Tämän ohjeen tarkoitus on kertoa aurinkosähköjärjestelmien omistajille, suunnittelijoille, rakentajille ja viranomaisille aurinkosähköjärjestelmien riskit, niihin liittyvät keskeisimmät turvallisuusmääräykset ja -ohjeet sekä antaa pelastustoimen näkemyksen mukaisia suosituksia pelastustoiminnan mahdollistamiseksi, pelastushenkilöstön 
työturvallisuuden huomioimiseksi ja hyvän paloturvallisuuden toteutumiseksi.
 

Kaavoitusvaiheen turvallisuusasiat

Rakenteellisen paloturvallisuuden ja maankäytön ohjauksen asiantuntijatiimi vastaa koko pelastustoimialueen kaavoittajien ohjauksesta, tuoden esille pelastuslaitoksen toimintaedellytyksiin liittyviä asioita ja rakenteellisen paloturvallisuuden huomiointia.

Kaavoitusprosesseissa pyydetään pelastusviranomaiselta lausunta sen eri vaiheissa.

Kaavoituksen ohjaus paloinsinöörien aluejaon mukaisesti. Yhteystiedot sivun alalaidassa.


Rakennusvalvontojen TOP TEN verkosto 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kunnan rakennusvalvontaviranomainen vastaa rakenteellisen paloturvallisuuden ohjauksesta ja rakennuslupaprosessien johtamisesta. Pelastusviranomainen toimii hankkeissa lausunnonantajana ja erityissuunnitelmien hyväksyjänä.

Rakennusvalvontojen verkosto TOP TEN on laatinut kattavasti ohjeita, myös paloturvallisuuden osalta. Löydät ohjeet täältä.
 


 

Valvontatoimisto

valvontapäällikkö
Sanna Nordman  
johtava palotarkastaja
Timo Kouki
Paikkakunta Määräaikainen valvonta ja yleiset paloturvallisuusasiat Suunnittelun ja rakentamisen ohjaus sekä rakennusten käyttöönoton valvonta
Hyvinkää palotarkastaja Seppo Terho paloinsinööri Jarno Kivistö
Järvenpää palotarkastaja Henna Karvinen
palotarkastaja Maria Laakso
paloinsinööri Jarno Kivistö
Kerava palotarkastaja Viivi Saariaro paloinsinööri Piia Piekkari
Mäntsälä palotarkastaja Jari Heikkilä paloinsinööri Jarno Kivistö
Nurmijärvi palotarkastaja Mari Kangasniemi paloinsinööri Mikko Hämäläinen
Pornainen Palotarkastaja Jari Heikkilä paloinsinööri Jarno Kivistö
Tuusula palotarkastaja Mika Keltaniemi paloinsinööri Katja Luoma
Vantaa

palotarkastaja Juha Hänninen (Huom! sähköposti juha.p.hanninen(at)vakehyva.fi)
palotarkastaja Päivi Tammi
palotarkastaja Jessica Hattunen
palotarkastaja vs. Minna Uimonen
palotarkastaja vs. Mikko Kivilä

palotarkastaja Jussi-Pekka Huttunen
palotarkastaja Faton Ruka
palotarkastaja Anette Aschan

paloinsinööri Mikko Hämäläinen
paloinsinööri Piia Piekkari (lentokenttäalue)

Koko alue   paloinsinööri Marko Suominen (kemikaalikohteet koko alue)