Hyppää sisältöön

Pelastuslaki säätää tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisemisen pelastuslaitosten tehtäväksi. Pelastuslaitoksen tulee alueellaan huolehtia pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta ja neuvonnasta sekä valvonnasta ja palontutkinnasta.

Pelastuslaitoksen tulee onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi toimia yhteistyössä muiden viranomaisten sekä alueella olevien yhteisöjen ja asukkaiden kanssa sekä osallistua paikalliseen ja alueelliseen turvallisuussuunnittelutyöhön.

Pelastuslaitoksen on myös seurattava onnettomuusuhkien sekä niiden määrien ja syiden kehitystä ja siitä tehtävien johtopäätösten perusteella ryhdyttävä osaltaan toimenpiteisiin onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja tarvittaessa tehtävä esityksiä muille viranomaisille. Lisäksi kemikaaliturvallisuuslaki määrää tiettyjä valvontatehtäviä pelastusviranomaisille.

Kaksi pelastuslaitoksen palotarkastajaa virkavaatteissaan messuipisteellä. Palovaroittimia ym. paloturvallisuusmateriaalia pöydällä. Punainen sammutin lattialla.

 

Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn tehtävät hoidetaan Pirkanmaan pelastuslaitoksella sekä onnettomuuksien ennaltaehkäisyn yksikön että pelastustoiminnan vastuualueen henkilöstön toimesta. Maankäytön ja rakentamisen ohjaus- ja asiantuntijatehtävät, palontutkinta sekä nuohoustoimintaan liittyvät tehtävät kuuluvat myös onnettomuuksien ennaltaehkäisyn yksikölle. Myös muu henkilöstö osallistuu tehtävien hoitoon tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

Onnettomuuksien ennaltaehkäisytyötä tehdään myös erilaisissa tapahtumissa vuorovaikutuksessa kuntalaisten kanssa.