Hyppää sisältöön

Materiaalia

  • Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman mallipohja suomeksi
  • Ensiapusuunnitelma suomeksi
  • Henkilökapasiteetin määrittäminen ulkotapahtumissa suomeksi

Lisää ohjeita, lomakkeita ja muuta turvallisuusmateriaalia löydät Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston tietopankista


Suurten yleisötilaisuuksien pelastussuunnittelu

Yleisötapahtuman järjestäjän on huolehdittava siitä, että tapahtuma järjestetään turvallisesti eikä siitä aiheudu vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle

Tapahtuman turvallisuussuunnittelu perustuu tapahtumanjärjestäjän tekemään yleisötapahtuman turvallisuus- ja pelastussuunnitelmaan. Pelastussuunnitelmasta pelastusviranomainen pystyy varmistamaan, että tapahtumanjärjestäjä on varautunut hyvin onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn sekä toimintaan mahdollisissa onnettomuustilanteissa.

Pelastussuunnitelma on laadittava yleisötilaisuuteen tai tapahtumaan, jossa:

  • arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä;
  • käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja;
  • tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta;
  • tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.

Jos tapahtumaan osallistuva yleisömäärä on suuri tai siihen kohdistuu erityisiä riskejä, tulee tapahtumanjärjestäjän olla yhteydessä pelastusviranomaiseen jo suunnitteluvaiheessa. Erityisiä riskejä voivat aiheuttaa esimerkiksi tapahtumapaikka, liikenne, yleisöprofiili, vaaralliset kemikaalit tai rakennelmat. Pelastusviranomainen tekee tapahtumaan palotarkastuksen tarvittaessa.

Pelastussuunnitelma on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista tiedoksi alueen pelastusviranomaiselle.

Pirkanmaalla järjestettävien yleisötapahtumien pelastussuunnitelmat lähetetään sähköpostitse osoitteeseen: pelastus.tapahtumat(a)tampere.fi


Poistumisturvallisuusselvitys

Pelastuslaki edellyttää poistumisturvallisuusselvityksen laatimista kaikilta hoitolaitoksilta sekä palvelu- ja tukiasumiseen käytettäviltä kohteilta

Poistumisturvallisuusselvityksellä tarkoitetaan toiminnanharjoittajan laatimaa selvitystä siitä, miten rakennuksen tai tilan käyttötapa ja henkilöiden rajoittunut, heikentynyt tai poikkeava toimintakyky sekä muut poistumisturvallisuuteen vaikuttavat tekijät otetaan huomioon tulipaloihin ja muihin vaaratilanteisiin varautumisessa ja poistumisjärjestelyissä. Toiminnanharjoittajan tulee poistumisturvallisuusselvityksellä osoittaa, että hoitolaitoksessa, palvelu- ja tukiasumisen piiriin kuuluvassa kohteessa sekä muissa niihin verrattavissa olevissa kohteissa turvallisen poistumisen vaatimus täyttyy. Hoitolaitoksessa ja palvelu- ja tukiasumiseen kuuluvassa kohteessa toiminnanharjoittaja vastaa siitä, että rakennuksessa tai tilassa olevat ihmiset pystyvät tulipalossa tai muussa äkillisessä vaaratilanteessa poistumaan rakennuksesta tai heidät voidaan pelastaa muulla tavoin.

Poistumisturvallisuusselvitys on laadittava, kun

  • toiminnanharjoittaja on vaihtumassa,
  • asukkaiden tai hoidettavien toimintakyvyssä tapahtuu sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat poistumisturvallisuuteen
  • rakennuksen käyttötavassa tai toiminnan järjestämisessä tapahtuu sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat poistumisturvallisuuteen

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) on julkaissut oppaan poistumisturvallisuusselvityksen laatimiseksi. Opas sisältää sekä varsinaisen selvityslomakkeen että päivitysilmoituslomakkeen.

Lomakkeet löytyvät täältä

Selvitys tulee päivittää ja toimittaa pelastusviranomaiselle vähintään kolmen vuoden välein 

Päivityksessä selvitetään vastaako kohteen poistumisturvallisuus aiemmin hyväksyttyjä järjestelyitä sekä arvioidaan onko tilan käyttötavassa, toiminnan järjestämistavassa, asukkaiden tai hoidettavien toimintakyvyssä tai henkilökunnan toimintavalmiuksissa tapahtunut muutoksia ja vaikuttavatko muutokset poistumisturvallisuuteen. Jos poistumisturvallisuuden tietoihin ei sitä päivitettäessä tehdä muutoksia, toiminnanharjoittajan on ilmoitettava tästä kirjallisesti pelastusviranomaiselle (päivitysilmoituslomake).

Mikäli kohde on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla, laadittavaksi selvitykseksi riittää toiminnanharjoittajan täyttämä päivitysilmoituslomake. Muussa tapauksessa toiminnanharjoittaja täyttää selvityslomakkeen kokonaisuudessaan mukaan lukien poistumis- ja pelastamisaikalaskelmat.

Poistumisturvallisuusselvitys tai päivitysilmoitus toimitetaan pelastusviranomaiselle osoitteella:
Pirkanmaan pelastuslaitos (kuoreen maininta ”Poistumisturvallisuusselvitys”)
Satakunnankatu 16
33100 TAMPERE

Allekirjoitettu selvitys voidaan toimittaa myös sähköisesti osoitteella: palotarkastus(at)tampere.fi

Lisätietoja:
Palotarkastusinsinööri 
Tapio Stén
040 740 9025
tapio.sten(a)tampere.fi