Hyppää sisältöön

Tilannekeskus pitää yllä 24/7 turvallisuustilannekuvaa

Itä- ja Kaakkois-Suomen pelastuslaitosten tilannekeskus (ISTIKE) aloitti keskitetyn toimintansa
Kuopiossa Neulamäen pelastusasemalla 31.5.2021.Pelastustoimen tilannekeskus pitää yllä 24/7 turvallisuustilannekuvaa Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon pelastustoimen alueella. Tilannekeskus toimii häiriö- ja onnettomuustilanteissa tilannekuvan tuottajana ja rajapintana yhteistoimintaviranomaisten sekä muiden tahojen suuntaan. Tilannekeskus tukee pelastustoiminnan johtajaa.

ISTIKE-logo

Nykytila

Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon pelastuslaitoksilla on yhteistoimintasopimus yhteisestä Itä- ja Kaakkois-Suomen tilannekeskuksesta (ISTIKE) vuoden 2023 loppuun saakka. Tilannekeskus päivystää keskitetysti Kuopiossa Neulamäen pelastusasemalla vuoden jokaisena päivänä 24/7. Alueellinen tilannekeskus pitää yllä yleistä turvallisuustilannekuvaa sekä kerää ja muokkaa tietoa pelastustoiminnan johtamista ja päätöksentekoa varten. Tilannekeskus seuraa aktiivisesti toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Muutoksista raportoidaan tarvittaessa pelastuslaitosten suuntaan, jolloin mahdollisiin häiriötilanteisiin voidaan varautua etupainotteisesti.

Lisäksi tilannekeskus toimii häiriö- ja onnettomuustilanteissa tilannekuvan tuottajana sekä rajapintana yhteistoimintaviranomaisten ja muiden tahojen suuntaan. Tilannekeskus tukee toiminta-alueen pelastustoiminnan johtajia päivittäisten onnettomuuksien sattuessa. Tilannekeskus jakaa tarvittaessa tilannekuvaa pelastustehtäviltä myös muille viranomaisille.

Tulevaisuuden näkymät

Alueelliseen tilanne- ja johtokeskustoimintaan on tulossa valtiollinen ohjaus arviolta vuoden 2024 alusta. Asetuksen valmistelu on aloitettu joulukuussa 2021 ja asetus on tarkoitus ottaa voimaan yhdessä uudistetun pelastuslain kanssa. Ohjauksessa tullaan ottamaan kantaa myös alueellisen tilannekeskuksen vastuisiin pelastustoiminnan johtamisesta. Tuolloin alueellisen tilanne- ja johtokeskuksen palvelualueeksi on kaavailtu KYS-Erva-aluetta (kuva), jonka sisällä tulisi olemaan neljä eri hyvinvointialuetta: Keski-Suomi, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo.

Kuvassa ehdotus pelastustoimen alueellisista tilanne- ja johtokeskusten yhteistoiminta-alueista. (Tilannekeskus- ja johtokeskuspalveluiden suorituskykyvaatimukset. Sisäministeriön julkaisuja 2019:7)

Ennen valtiollista ohjausta jatketaan yhteistyötä ISTIKE-tilannekeskuksen kehittämisessä, suunnittelussa ja toteutuksessa sekä pelastustoiminnan yhteistoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Valtiollisen ohjauksen tuleminen tilanne- ja johtokeskustoimintaan tarkoittaa käytännössä vakituisen etäjohtamiseen kykenevän henkilöstön (päällystöviranhaltijoiden) palkkaamista alueelliseen tilanne- ja johtokeskustoimintaan. Henkilöstöresursseja suunniteltaessa on varmistettava myös alueellisen tilanne- ja johtokeskuksen organisointi ja johtaminen. Tilanne- ja johtokeskuspäällikön tulisi vastata johtokeskustoiminnan kokonaisuudesta ja kehittämisestä sekä muun muassa ohjeiden laadinnasta ja henkilöstön kouluttamisesta. Lisäksi henkilöstötarpeen suunnittelussa tulee huomioida henkilöstön lomat sekä sairastumiset. Toiminnan laajeneminen on huomioitava myös uuden Neulamäen pelastusaseman tilasuunnittelussa ja tilaturvallisuudessa. 

Toimintaympäristö on jatkuvassa teknologisessa muutosprosessissa ja muuttuu koko ajan informaatio-, sovellus- ja analytiikkakeskeisemmäksi. Johto- ja tilannekeskuksen tilojen, laitteiden ja järjestelmien tulee olla ajantasaiset ja toiminta tulee olla varmistettu tarvittavin varajärjestelmin. Toiminnassa on huomioitava myös ICT-järjestelmien kansalliset vaatimukset pelastustoimelle. 

Tilannekeskuksen palomestari Anna Eskelinen vastaa ISTIKE:n ylläpidosta ja toiminnan
kehittämisestä sekä toimii yhteyshenkilönä eri tahojen välillä.

Lisätietoja:
Anna Eskelinen
Palomestari
Pohjois-Savon pelastuslaitos
Volttikatu 1A, 70150 Kuopio
puh. 044 718 8119