Hyppää sisältöön

Pelastustoiminta

Pelastustoiminnan tarkoituksena on pelastaa ja suojata ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä onnettomuuden uhatessa tai sattuessa sekä rajoittaa onnettomuudesta aiheutuvia vahinkoja ja lieventää onnettomuuden seurauksia. Pelastustoiminnan toimintavalmiuden kokonaisuus rakentuu suunnittelusta, varautumisesta, koulutuksesta, osaamisesta ja kalustollisesta valmiudesta. Keski-Suomen pelastuslaitoksella on 45 paloasemaa.

Ensihoito

Ensihoito on akuuttisairaanhoitoa, jonka tavoitteena on saavuttaa potilas ja aloittaa välittömät ensihoitotoimet mahdollisimman pian. Ensihoito vastaa potilaan kiireellisestä tilanarvioinnista ja ensihoidosta pääasiallisesti hoitolaitosten ulkopuolella ympäri vuorokauden. 14 paloasemaamme toimii myös ensihoitoyksiköiden valmiuspaikkoina. 

Tilanne- ja johtokeskus

Tilanne- ja johtokeskus toimii ympärivuorokautisesti ja vastaa pelastustoiminnan tilannekuvan ylläpitämisestä maakunnassa. Tilanne- ja johtokeskus on osa pelastustoiminnan johtamisjärjestelmää. 

Onnettomuuksien ennaltaehkäisy

Pelastuslaitos pyrkii toiminnallaan ennaltaehkäisemään onnettomuuksia sekä minimoimaan niistä aiheutuvia haittoja. Näitä ennaltaehkäisyn keinoja ovat mm. kansalaisten neuvonta, kohdennettu turvallisuusviestintä- ja koulutus sekä valvontatoiminta.  

Valvonta

Pelastusviranomainen valvoo, että kiinteistönomistajat ja toiminnanharjoittajat noudattavat pelastus- ja kemikaaliturvallisuuslain velvoitteita. Tärkeimpänä tavoitteena on minimoida mahdolliset vaarat. Valvontamenetelmiin kuuluu asiakirjavalvonta ja säännölliset valvontakäynnit, joita tehdään määrävälein riippuen kohteen koosta ja toiminnasta. Lisäksi pelastuslaitos suorittaa useita muita tarkastuksia ja tekee kirjallisia päätöksiä. 

Varautuminen ja valmiussuunnittelu

Valmiussuunnittelu pyrkii mahdollistamaan kunkin organisaation toimintaa niin pitkään kuin mahdollista kaikissa mahdollisissa uhkatilanteissa. Valmiussuunnittelu määrittelee ne keinot, millä yhteiskunnan elintärkeät perustoiminnot säilytetään. Varautumiseen kuuluu myös pelastuslaitoksen väestönsuojelutehtävien suunnittelu.

Väestönsuojelu

Väestönsuojaan suojaudutaan vasta viranomaisen käskystä, käyttökuntoon laiton jälkeen. Ennen käyttökuntoon laittoa väestönsuoja ei suojaa kuin rakenteidensa verran. Esimerkiksi ilmanvaihto ja suojan tiivistykset eivät ole automaattisesti toiminnassa.

Turvallisuusviestintä

Turvallisuusviestintä tavoittelee kansalaisia ottamaan turvallisuuden huomioon kaikessa toiminnassaan, tunnistamaan vaaran aiheuttajat, ennaltaehkäisemään onnettomuuksia sekä toimimaan onnettomuus, vaara- ja poikkeustilanteissa. Pelastuslaitos toteuttaa turvallisuusviestintää mm. järjestäen koulutuksia, kampanjoita ja yleisötilaisuuksia sekä mediaviestinnän, puhelinneuvonnan ja sosiaalisen median keinoin. 

Turvallisuuskoulutus

Keski-Suomen pelastuslaitos tuottaa turvallisuuskoulutuksia, tutustu tarkemmin sisältöihin.

Sopimushenkilöstö

Palokunnan vapaaehtoistoiminta on kaikille avointa iästä ja sukupuolesta riippumatta. Vapaaehtoinen sopimushenkilöstö täydentää tarvittaessa pelastuslaitoksen päätoimista henkilöstöä hälytyksillä. 

Ulkoiset pelastussuunnitelmat

Pelastuslaitos laatii ulkoisen pelastussuunnitelman sellaisten tuotantolaitosten kanssa, joissa tapahtuva onnettomuus voi aiheuttaa erityistä vaaraa (suuronnettomuus). Suunnitelman tarkoituksena on varmistaa mahdollisimman tehokas sammutus- ja pelastustoiminta kohteessa sekä toimintaohjeiden antaminen kansalaisille.