Ajankohtaisiin

Väestöhälyttimiä testataan jälleen 4.4.

Julkaisuajankohta 1.4.2022 14.23

Maanantaina 4.4. klo 12:00 testataan jälleen väestöhälyttimien toimintaa kokeilumerkin avulla.

Kyseessä on tavanomainen kuukausittainen väestöhälytinten kokeilu. Sen tarkoituksena on auttaa havaitsemaan mahdollisia vikoja hälytinlaitteistoissa. Koesoitto tehdään joka kuukauden ensimmäisenä arkimaanantaina klo 12. Pelastuslaitokset ja Hätäkeskuslaitos huolehtivat väestöhälytinten testauksesta. 

Väestöhälyttimistä kuuluu maanantaina 4.4. seitsemän sekuntia kestävä tasainen kokeilumerkki. Testauksen yhteydessä voidaan kokeilla myös hälyttimien puheyhteyttä. Tällöin kuuluu puhetiedote ”hälyttimien kokeilu, prov alarm, testing sirens”. Kokeilumerkki ei edellytä asukkailta toimenpiteitä.

Väestöhälytinjärjestelmä ei kata kaikkia alueita. Hälyttimet on Kymenlaaksossa sijoitettu ensisijaisesti suurten kemikaalikohteiden ympäristöön, varoittamaan näiden kohteiden ympärillä liikkuvia kansalaisia. Pelastuslaitokset muistuttavat, että väestöhälyttimet on tarkoitettu ensisijaisesti ulkona liikkuvien varoittamiseen. Niiden ääni ei siis välttämättä kuulu sisätiloihin ollenkaan. Myös maastonmuodot, rakennettu ympäristö ja säätila vaikuttavat hälyttimien kuuluvuuteen.

Osa monikanavaista hälytysjärjestelmää

Jokaisen on hyvä tunnistaa kokeilu- ja vaaramerkki sekä tietää mitä varsinaisen vaaramerkin kuuluessa tulee tehdä. Jos esimerkiksi vaarallinen savu tai kaasu uhkaa asukkaita, väestöhälyttimillä voidaan antaa yleinen vaaramerkki. Se on minuutin mittainen nouseva ja laskeva ääni. Yleinen vaaramerkki kertoo, että ulkona olevien tulee suojautua sisätiloihin. Sisätiloissa suljetaan ovet, ikkunat ja tuuletusaukot sekä pysäytetään ilmanvaihto, jos mahdollista. Vaara ohi -merkki on minuutin mittainen tasainen äänimerkki. Se ilmoittaa, että uhka tai vaara on ohi. 

Viranomaiset voivat varoittaa asukkaita monilla tavoilla. Tärkein keino on vaaratiedote, joka annetaan aina myös väestöhälyttimellä soitettavan yleisen vaaramerkin lisäksi. Vaaratiedote luetaan radiossa ja näytetään teksti-TV:n sivulla 112 sekä tarvittaessa myös televisiossa ruudun yläreunassa juoksevana tekstinä. Vaaratiedote näkyy myös muun muassa sivustoilla pelastustoimi.fi ja 112.fi. 

Vaaratiedote lähetään lisäksi 112 Suomi -sovelluksen kautta. Pelastuslaitokset suosittelevat 112 Suomi -sovelluksen lataamista puhelimiin. Sovellus sisältää tärkeää turvallisuustietoa ja sen kautta hätänumeroon soitettaessa hätäkeskus pystyy paikantamaan soittajan sijainnin, jolloin apu löytää varmemmin perille.

Pelastuslaitokset ylläpitävät väestöhälyttimiä

Maaliskuun koesoiton yhteydessä havaittiin jonkin verran puutteita hälytinjärjestelmän toimivuudessa. Pelastuslaitokset seuraavat oman alueensa hälytinten toimintaa väestöhälytinjärjestelmän kautta. Myös asukkailta tuli runsaasti palautetta viime testauksen yhteydessä. Hälyttimiä huolletaan ja uusitaan pelastuslaitosten vuosittaisten huoltosuunnitelmien mukaisesti.
 

---------------------------------------------------------------------------------------

Befolkningsskyddslarmen testas igen 4.4

Testningen är en del av den normala testningen av larmen som utförs varje månad. Avsikten är att upptäcka eventuella problem i larmanordningarna. Testningen utförs kl. 12 den första vardagsmåndagen varje månad. Räddningsverken och Nödcentralsverket ansvarar för testningen av befolkningsskyddslarmen.

På måndag 4.4 ljuder ur befolkningsskyddslarmen en sju sekunder lång, jämn testsignal. I samband med testningen är det också möjligt att testa larmens talfunktion.  Då hörs ett talat varningsmeddelande: ”hälyttimien kokeilu, provalarm, testing sirens”. Testningen av larmet kräver inga åtgärder av invånarna.

Befolkningsskyddslarmen täcker inte alla områden. Larmanordningarna är placerade på platser där det bor eller rör sig mycket folk. Räddningsverken påminner att befolkningsskyddslarmen i första hand är avsedda för att varna personer som rör sig utomhus. Signalerna från dem hörs alltså nödvändigtvis inte alls inomhus. Terrängformerna, den bebyggda miljön och vädret påverkar också hur väl larmen hörs.

En del av ett larmsystem med flera kanaler

Alla borde känna igen testsignalen och den allmänna farosignalen samt veta vad de ska göra om den allmänna farosignalen lyder. Om till exempel farlig rök eller gas utgör ett hot för befolkningen kan man ge den allmänna farosignalen med befolkningsskyddslarmet. Den allmänna farosignalen är en oavbruten stigande och fallande ljudsignal som varar en minut. Då den ljuder ska alla som befinner sig utomhus söka skydd inomhus. Inomhus ska du stänga dörrar, fönster och vädringsluckor samt stänga av ventilationen om det är möjligt. Faran över-signalen är en obruten jämn signal som pågår i en minut. Den meddelar att hotet eller faran är över. 

Myndigheterna kan varna befolkningen på många olika sätt. Det viktigaste sättet är varningsmeddelandet som alltid åtföljer den allmänna farosignalen som ges med hjälp av befolkningsskyddslarmet. Varningsmeddelandet läses upp på radion och visas på text-TV:s sida 112 samt vid behov som en löpande text i överkanten på tv-sändningarna. Varningsmeddelandet syns också bland annat på webbplatserna pelastustoimi.fi och 112.fi. 

Varningsmeddelandet skickas dessutom via appen 112 Suomi. Räddningsverken rekommenderar att alla installerar appen 112 Suomi på sina telefoner. Appen innehåller viktig säkerhetsinformation och då du ringer det allmänna nödnumret via appen kan nödcentralen lokalisera dig och hjälpen hittar säkrare fram.

Räddningsverken underhåller larmanordningar

I samband med testningen i mars upptäcktes en del brister i hur befolkningsskyddslarmen fungerar. Räddningsverken följer hur larmanordningarna i deras område fungerar via systemet för befolkningsskyddslarm. Det kom också gott om kommentarer från befolkningen i samband med testningen i mars. Larmanordningarna underhålls och förnyas enligt räddningsverkens årsplaner. 

---------------------------------------------------------------------------------------

The alarm system will be tested again on the 4th of April


This is an ordinary monthly test of the alarm system. The test helps with detecting potential faults in the alarm equipment. The test signal is sounded on the first Monday of each month that is not a holiday at 12 noon. Rescue departments and the Emergency Response Centre Agency take care of testing the alarm.

On Monday 4 April, a continuous sound lasting for 7 seconds is sounded from the sirens as a test signal. The voice connection in the alarm system may also be tested at the same time. In that case, the announcement “hälyttimien kokeilu, prov alarm, testing sirens” is played. If you hear the test signal, you do not need to do anything.

The alarm system does not cover all areas. The sirens are located in areas in which the most people live or travel. Rescue departments wish to remind you that the alarm system is intended primarily to warn people who are outdoors. This means that the sound may not be audible indoors at all. The shape of the terrain, the built environment and the weather also affect the audibility of the sirens.


One part of a multi-channel alarm system


Everyone should be able to recognise the test and alarm signals and be aware of what you should do in case you hear the actual alarm signal. For example, in the event of a threat due to dangerous smoke or gas, a general alarm signal can be sounded using sirens. The signal is a rising and falling sound that lasts for one minute. The general alarm signal tells the people to go indoors and stay there. When inside, you should seal the doors, windows and air vents and shut off the ventilation system, if possible. The all clear signal is a continuous sound lasting for one minute. It tells you that the threat or danger has passed. 

The authorities have many different ways of warning people. The most important method is the emergency warning, which is always given in addition to the general alarm signal sounded with sirens. The emergency warning is broadcast on radio channels and posted on the teletext page 112 as well as shown in television programmes as running text on top of the screen, if necessary. In addition, the emergency warning is shown on the websites pelastustoimi.fi and 112.fi, among others. 

The emergency warning is also sent via the 112 Suomi application. Rescue departments recommend that you should download the 112 Suomi application on your phone. The application has important safety information, and if you use it to call the emergency number, the Emergency Response Centre can find where you are, which means that help can reach you more easily.


The rescue departments maintain the sirens


In connection with the testing of the system in March, some problems in the operation of the alarm system were discovered. The rescue departments monitor the functioning of the sirens in their own area via the alarm system. Residents also sent plenty of feedback in connection with the previous test. The sirens are maintained and replaced in accordance with the rescue departments’ annual maintenance plans.
 

Kymenlaakso

Uusimmat

Kimmo Kohvakka. Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 21.9.2023 14:32
Kolumni
Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 14.9.2023 9:06
Pelastajia menossa sisälle rakennukseen. Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 12.9.2023 10:30