Ajankohtaisiin

Kymenlaakson pelastuslaitos julistaa haettavaksi pelastuspäällikön viran

22.6.2021 15.16
Kymenlaakson pelastuslaitoksen kalustoa

Viran hakuaika päättyy 16.7.2021 klo 12:00 mennessä. Virka täytetään 1.10.2021 alkaen.

Virkaan valittavalta vaaditaan pelastuslain (379/2011) 57 §:n mukainen pelastustoimintaan osallistuvalta päätoimiselta päällystöltä edellytettävä tutkinto ja B-luokan ajokortti. Ylempi korkeakoulu- tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto luetaan hakijalle eduksi.

Pelastuspäällikkö on virkasuhteessa Kotkan kaupunkiin ja virka on Kymenlaakson pelastuslaitoksen liikelaitoksen toimintasäännön alainen.

Virka on Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen alainen ja viran tehtäväkohtainen palkka on 4683,62 euroa/kk.

Pelastuspäällikön tehtävänä on johtaa pelastustoiminta vastuualueen toimintaa sekä vastata sen toiminnallisesta, laadullisesta ja tuloksellisesta kehittämisestä. Pelastuspäällikön tehtäviin kuuluu valvoa, että vastuualueelle määrätyt tehtävät hoidetaan lainsäädännön ja hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukaisesti mahdollisimman tehokkaasti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Viran tuloksellinen hoitaminen edellyttää pelastustoimen tuntemusta ja johtamiskokemusta pelastustoimen tehtävistä, kehittämishalukkuutta, kykyä sekä verkostomaiseen että itsenäiseen työskentelyyn, oma-aloitteisuutta, hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa.
Virkaan sisältyy velvollisuus osallistua tarvittaessa päällikköpäivystykseen varallaolossa, josta tulee antaa suostumus.

Hakijan tulee sisällyttää hakemukseensa suostumus perusmuotoisen turvallisuusselvityksen tekemiseen (turvallisuusselvityslaki 726/2014)

Viran toimialueena on Kymenlaakson pelastuslaitoksen toimialue.

Virkaan valitulla tulee olla hyväksytysti suoritettuna pelastusopiston koulumaalin tietoturvakoe ennen viran vastaanottamista.

Kymenlaakson pelastuslaitokselle osoitetut hakemukset opinto- ja työtodistuksineen (oikeaksi todistetut kopiot, hakemuksia ei palauteta) on toimitettava osoitteeseen:
Kymenlaakson pelastuslaitos
Takojantie 4
48220 KOTKA

Lisätietoja virasta antavat pelastuspäälliköt Juha Tiitinen, puh. 044 702 6310, Juhani Carlson puh. 044 702 6331 ja Veli-Matti Heininen, puh. 044 702 6256

Kotkassa 22.6.2021
Veli-Matti Heininen
vs. pelastusjohtaja

Kymenlaakso